Pagina opties

Groter
RSS

Gezamenlijke aanpak maakt buurt klaar voor de toekomst (05-11-2019)

Metamorfose voor Rolduckerveld

Het Kerkraadse Rolduckerveld krijgt een fikse impuls. De buurt kampt al jaren met problemen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, armoede, eenzaamheid en een deels verouderde woningvoorraad.

Daarom hebben woningcorporaties Wonen Zuid en HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg, de Provincie Limburg en de gemeente Kerkrade de handen ineen geslagen om Rolduckerveld klaar te maken voor de toekomst. Er is een visie opgesteld die de mogelijkheden aangeeft tot verbetering in het gebied. In totaal beogen de partners zo’n 110 miljoen euro te investeren.

Plannen

De gemeente Kerkrade gaat samen met de twee corporaties in het gebied tussen de Ailbertuslaan en de Dir. Van der Mühlenlaan onder andere samen aan de slag met de hoogbouwflats, de leefbaarheid, veiligheid, de sociale cohesie en de openbare ruimte.

Wethouder Tim Weijers (Ruimtelijke ordening/Openbare ruimte/Wonen): “De opwaardering van Rolduckerveld heeft al langer onze aandacht. Daarom ben ik blij dat we al snel de andere partijen betrokken en enthousiast hebben gekregen om samen met ons Rolduckerveld een impuls te geven. We kunnen dit als gemeente niet alleen. Voor onze plannen vragen we ook de hulp van bewoners, ondernemers en belanghebbenden. Zij weten wat in de wijk speelt en waar behoefte aan is: Rolduckerveld, samen naar de toekomst.”

Het grootschalige project Rolduckerveld wordt gesteund door het Rijk, de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg en in het kader van de Regio Deal Parkstad Limburg.

Wonen Zuid

Woningcorporatie Wonen Zuid wil graag een bijdrage leveren aan toekomstbestendige en leefbare wijken en buurten. Directeur-bestuurder Arnold van Malde: “Door de gebiedsontwikkeling pakken we Rolduckerveld op allerlei terreinen aan met als opbrengst een aantrekkelijke, leefbare wijk met moderne, energiezuinige sociale huurwoningen.  Tegen die

achtergrond hebben we het voornemen om twee flats aan de Zonstraat te kopen. We verwachten namelijk dat in de toekomst de vraag naar hoogbouwappartementen in Rolduckerveld afneemt. Na 15 jaar slopen we de flats en komen op deze plek nieuwe woningen. In 2021 starten we ook met de bouw van 108 nieuwe woningen in de omgeving van de Directeur Cortenstraat. Naast de woningen die al gerenoveerd zijn (Dir. Evertsstraat, Dir. Geurtsstraat, Dir. Cortenstraat, Dir. Schrijnenstraat, Monseigneur Van Gilsstraat en Hertogenlaan), vinden er de komende jaren dus flinke veranderingen plaats in Rolduckerveld (verwerving, sloop, nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte). Het resultaat is een wijk die weer bij de tijd is en waar het goed leven is.”

HEEMwonen

HEEMwonen bezit 452 woningen in het plangebied. De corporatie heeft besloten over enkele jaren de twee flats aan de Hertogenlaan (200 woningen) te slopen. Ze gaat de flats gefaseerd in 2020-2022 onthuren. Daar komen circa 85 nieuwe appartementen voor terug. Marjo Vankan, directeur-bestuurder HEEMwonen: “Als woningcorporatie vinden we het belangrijk dat we niet alleen oog hebben voor de huidige generatie bewoners, maar ook kijken naar de nieuwe generatie bewoners. Vandaar dat wij voorstander zijn van de gebiedsontwikkeling. De beoogde sloop van de twee flats heeft natuurlijk impact op de bewoners. Mensen moeten hun woning, waar ze (jarenlang) met plezier hebben gewoond, verlaten. Dit zal niet voor iedereen even makkelijk zijn. Van de andere kant zullen sommige bewoners verheugd zijn over dit nieuws, omdat ze vinden dat de woning niet meer aan hun eisen voldoet. We zullen alle bewoners begeleiden bij het vinden van een nieuw thuis.” HEEMwonen zal daarnaast onderzoeken wat ze met de andere woningen in het gebied (Ailbertuslaan, Directeur Evertsstraat en Monseigneur van Gilsstraat) gaat doen. Hier zullen huurders actief bij betrokken worden.

‘Rolduckerveld, samen naar de toekomst’

“Voor de gemeente is het heel belangrijk om zaken als leefbaarheid, woningvoorraad, veiligheid en sociale cohesie aan te pakken”, zegt wethouder Weijers. “En natuurlijk zijn wij verantwoordelijk voor de openbare ruimte, zoals het vervangen van wegen en groenvoorzieningen. Daarnaast zijn we van plan om voor de ontwikkeling van een deel van het projectgebied de voormalige kerk Blijde Boodschap aan te kopen en vervolgens te slopen. Op 13 en 27 november zullen we onze plannen voorleggen aan de Commissie GEZ en de gemeenteraad. Zij zullen zich buigen over de gebiedsvisie en vooral wat deze betekent voor de inwoners van Rolduckerveld.”

Regio Deal Parkstad Limburg

Met de uitvoering van de Regio Deal Parkstad Limburg wordt een stevige impuls gegeven aan het verbeteren van de brede welvaart voor de mensen die in Parkstad wonen en werken. De Regio Deal markeert het begin van een duurzame samenwerking tussen Rijk en regio waarmee beoogd wordt dat Parkstad de bestaande achterstanden ten opzichte van de rest van Limburg en

Nederland inloopt en de regionale opgaven straks op eigen kracht kan aanpakken. Door een integrale gebiedsgerichte aanpak wordt geïnvesteerd in onderwijs, de arbeidsmarkt - ook grensoverschrijdend -, het woningaanbod en de leefbaarheid in de steden en dorpen. Het Rijk, de Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg doen dit samen met de inwoners en een brede coalitie van partijen uit het maatschappelijk middenveld.

Meer informatie is ook terug te vinden op de Facebookpagina van Rolduckerveld en op de website.