Pagina opties

Groter

Transitievisie warmte – van het gas af

gasfornuis

In 2030 moeten zeker anderhalf miljoen huizen van het gas af zijn. Om deze reden verwacht het Rijk van iedere gemeente in 2021 een transitievisie warmte. Daarom bekijkt de gemeente Kerkrade samen met deskundigen, energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk haar inwoners hoe we dit het beste vorm kunnen geven.

Waarom moeten we af van aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof. Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit versteende resten van planten en dieren. Bij de verbranding ervan komt energie vrij. Die verbranding levert helaas ook veel CO2 op, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Daarnaast raken de fossiele brandstoffen op. Deze brandstoffen kunnen namelijk slechts één keer gebruikt worden, en de voorraad is beperkt. 

De transitievisie warmte

In Kerkrade denken we na over duurzame alternatieven én een tijdspad voor het terugdringen van het gebruik van aardgas in onze gemeente. Zo’n tijdspad heet de Transitievisie Warmte.

In deze visie moet worden uitgewerkt welke wijken van onze gemeente van de gasaansluiting worden losgekoppeld. Ook wordt er gekeken op welke manier we onze burgers kunnen betrekken bij de planvorming, wat de impact is voor onze burgers en onder welke condities en voorwaarden het mogelijk is om de plannen uit te voeren.

Inwoners van Kerkrade denken mee

In januari 2021 ontvangen alle inwoners van Kerkrade een brief met het verzoek mee te denken over het wonen zonder aardgas; de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030). De antwoorden op deze vragen zijn voor ons heel waardevol. Het resultaat van deze monitor gebruiken we bij het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen in Kerkrade.

Het uitvoeringsplan

In het uitvoeringsplan worden de alternatieven in detail op buurt- of wijkniveau uitgewerkt. Dit gebeurt in samenwerking met alle bewoners en belanghebbenden van de betreffende buurt of wijk.

Het uitvoeringsplan levert een goed beeld op van:

  • het draagvlak voor de Transitievisie Warmte;
  • de maatregelen die genomen gaan worden;
  • de kosten die hiermee gemoeid zijn en voor wie die kosten zijn;
  • de planning van de werkzaamheden;
  • de koppelkansen die er zijn met andere werkzaamheden.

Planning

In 2021 moet de Transitievisie Warmte van de gemeente klaar zijn. Zodra het zo ver is, gaan we aan de slag met het uitwerken van uitvoeringsplannen per wijk of buurt. Via nieuwsberichten op onze website en onze social mediakanalen houden wij u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de warmtetransitie.