In het Klimaatakkoord (2019) heeft Nederland afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde met niet meer dan twee graden te laten stijgen. Daarvoor moet de CO2-uitstoot omlaag: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Om dit doel te halen, moeten we overstappen op een duurzamere vorm van energievoorziening, dit heet de energietransitie.

In 2030 moeten zeker anderhalf miljoen huizen van het gas af zijn. We moeten dus op zoek naar duurzame manieren om te koken en onze huizen te verwarmen. Om deze reden verwacht het Rijk van iedere gemeente in 2021 een transitievisie warmte. Gemeente Kerkrade kijkt samen met deskundigen, energiebedrijven, woningcorporaties en natuurlijk haar inwoners hoe we dit het beste vorm kunnen geven.

Waarom moeten we af van aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof. Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan uit versteende resten van planten en dieren. Bij de verbranding ervan komt energie vrij. Die verbranding levert helaas ook veel CO2 op, wat bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Daarnaast raken de fossiele brandstoffen op. Deze brandstoffen kunnen namelijk slechts één keer gebruikt worden, en de voorraad is beperkt. 

De transitievisie warmte

In Kerkrade denken we na over duurzame alternatieven én een tijdspad voor het terugdringen van het gebruik van aardgas in onze gemeente. Zo’n tijdspad heet de Transitievisie Warmte.

In deze visie moet worden uitgewerkt welke wijken van onze gemeente van de gasaansluiting worden losgekoppeld. Ook wordt er gekeken op welke manier we onze burgers kunnen betrekken bij de planvorming, wat de impact is voor onze burgers en onder welke condities en voorwaarden het mogelijk is om de plannen uit te voeren.

Inwoners van Kerkrade denken mee

In januari 2021 hebben alle huishoudens in Kerkrade een brief ontvangen met het verzoek mee te denken over het wonen zonder aardgas door het invullen van de Monitor Verduurzaming Warmte (MoVe2030). Veel mensen hebben de moeite genomen om de vragen uit de monitor te beantwoorden, waarvoor dank!
De antwoorden zijn voor ons heel waardevol. Het resultaat van de monitor gebruiken we bij het ontwikkelen van de uitvoeringsplannen in Kerkrade.

Op dit moment zijn we nog bezig om de resultaten van de monitor te verwerken. Zodra dit gebeurd is, zullen we de belangrijkste resultaten hier terugkoppelen.

Het uitvoeringsplan

In het uitvoeringsplan worden de alternatieven in detail op buurt- of wijkniveau uitgewerkt. Dit gebeurt in samenwerking met alle bewoners en belanghebbenden van de betreffende buurt of wijk.

Het uitvoeringsplan levert een goed beeld op van:

  • het draagvlak voor de Transitievisie Warmte;
  • de maatregelen die genomen gaan worden;
  • de kosten die hiermee gemoeid zijn en voor wie die kosten zijn;
  • de planning van de werkzaamheden;
  • de koppelkansen die er zijn met andere werkzaamheden.

Planning

In 2021 moet de Transitievisie Warmte van de gemeente klaar zijn. Zodra het zo ver is, gaan we aan de slag met het uitwerken van uitvoeringsplannen per wijk of buurt. Via nieuwsberichten op onze website en onze social mediakanalen houden wij u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de warmtetransitie.

Informatie over de energietransitie in de Duurzaamheidskrant Parkstad Limburg

Wat betekent energietransitie precies en welke gevolgen heeft dat voor de inwoners van de Parkstad-gemeenten, en dus voor de inwoners van Kerkrade?

Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u in de Duurzaamheidskrant Parkstad Limburg. Deze krant hebben we samen met de andere Parkstadgemeenten in januari 2021 uitgebracht en verspreid. 

In de Duurzaamheidskrant vindt u uitleg over begrippen als de Transitievisie Warmte, het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie. De gemeente Kerkrade neemt u in deze Duurzaamheidskrant mee in haar zoektocht naar oplossingen voor een toekomstbestendig, duurzaam Kerkrade.

Interesse? Bekijk dan de Duurzaamheidskrant op de website van Parkstad Limburg