Voor veel starters op de woningmarkt (koopstarters) is de aanschaf van een koopwoning niet of nauwelijks bereikbaar. Om het eigen woningbezit te bevorderen, heeft de gemeente Kerkrade besloten om startersleningen te verstrekken.

Wat is de starterslening?

Een starterslening is een aanvullende lening bovenop een reguliere hypothecaire lening om de aankoop van een eerste woning mogelijk te maken.

De starterslening bestaat uit 2 delen:

  1. Een lening-deel dat annuïtair wordt afgelost: de starterslening
  2. Een lening-deel dat qua bedrag oploopt: de combinatierekening

De lening heeft een looptijd van 30 jaar. Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten; de aflossing van de starterslening wordt de eerste 3 jaar 'betaald' met de combinatielening. Vanaf het 4de jaar betaalt u rente en aflossing op beide delen van de lening en zo betaalt u de lening in 27 jaar terug. Mocht uw inkomen na deze 3 jaar niet hoog genoeg zijn om de toekomstige maandlasten te kunnen dragen, dan kunt u een hertoets aanvragen bij SVn. Uw inkomen wordt dan opnieuw getoetst. De uitkomst hiervan kan zijn dat u gedurende 3 jaar (= jaar 3 t/m 6) minder of niet hoeft af te lossen.

Tussentijdse of gedeeltelijke aflossing van beide delen van de lening is mogelijk en boetevrij.

Hoogte van de lening

Hoogte van de lening

De lening bedraagt sinds 2020 maximaal 20% van de koopsom, met een maximum van € 38.000,--.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een starterslening als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U wilt voor de eerste keer een woning kopen (u bent een starter);
  • De woning die u wilt kopen, ligt in Kerkrade of Eygelshoven;
  • U kunt onvoldoende hypotheek krijgen om een huis te kunnen kopen (volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie).
  • De koopprijs van een bestaande woning mag niet meer bedragen dan € 190.000,- (exclusief kosten koper), inclusief eventuele verbeterkosten
  • De aanneemsom van een nieuwbouw woning mag niet meer bedragen dan € 190.000,- (exclusief kosten koper), inclusief eventueel meerwerk;
  • De aanvrager(s) dient/dienen in Nederland verblijfsgerechtigde natuurlijke personen te zijn die op het moment van de aanvraag niet eerder een woning in eigendom hebben gehad.
  • De starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en dient gelijktijdig met de hypotheek (ook met NHG) bij de notaris te passeren.

Deze voorwaarden zijn bepaald in overleg met de provincie en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

Let op: per 1 oktober 2020 is de nieuwe verordening vastgesteld. De voorwaarde ten aanzien van het maximale inkomen is komen te vervallen. De gemeente toetst daarom niet meer op inkomen. Echter, SVn toetst hier wel op en het maximale inkomen ligt hierbij om en nabij de € 40.000,-. Dit hangt samen met de maximale koopprijs van € 190.000,- en de rentestand op het moment dat u uw hypotheek aanvraagt.

Startersleningen worden verstrekt voor zover het beschikbare budget toereikend is. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Procedure

De procedure ter verkrijging van een starterslening bestaat uit een aantal stappen. Allereerst wordt bepaald of u tot de doelgroep behoort. U dient hiervoor een formulier (het doelgroepverificatieformulier) bij de gemeente op te vragen, in te vullen en voorzien van bijlagen bij de gemeente in te dienen. Als blijkt dat u binnen de doelgroep valt, ontvangt u de toewijzingsbrief van de gemeente. Met deze toewijzingsbrief kunt u de starterslening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) te Amersfoort. De aanvraag dient digitaal te gebeuren via Verordening Starterslening gemeente Kerkrade kunt u inzien of downloaden.