De gemeente Kerkrade is voornemens in de wijk Op de Bossen een aantal straten te reconstrueren.

In 2023 zullen in de wijk Op de Bossen diverse straten volledig gereconstrueerd worden.

De bestaande wegconstructie zal volledig vervangen worden door nieuwe materialen. Er zullen zijdelings parkeervakken in langsrichting gerealiseerd worden. De parkeervakken zullen in zwarte straatbakstenen uitgevoerd worden met rondom rode straatbakstenen. Het trottoir wordt met rode straatbakstenen uitgevoerd en in de rijbaan komen zwarte straatbakstenen. In de Terheidestraat wordt (ivm de helling) een asfaltverharding aangebracht.

Momenteel worden in fase 2 van het gebied (oa de Clemensstraat) vergelijkbare materialen toegepast.

Het hoofdriool is eerder gerelined . De huisaansluitingen van de riolering zullen tot aan uw perceelgrens vernieuwd worden.

Uw inbreng

Ook als individuele bewoner kunt u uw inbreng leveren. Bijgevoegde tekening van de Prins Hendrikstraat en de tekening van de Bongartstraat/Terheidenstraat geven een overzicht van de situatie na de reconstructie van uw straat.

Al uw vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.

U kunt met uw vragen, opmerkingen en suggesties tot en met 12 april 2022 terecht bij de projectleider, de heer. E. Komen via e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl

Na afloop van de informatieperiode zult u worden geïnformeerd over de gestelde vragen en de eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op het ontwerp.

Wanneer

Momenteel bevindt zich het project Op de Bossen fase 3 in de voorbereidingsfase. Deze bewonersinfo is hier eveneens onderdeel van. Naar verwachting zal de uitvoering van de reconstructie Op de Bossen fase 3 in het najaar 2022 van start kunnen gaan. Vooraf aan de start zullen wij u nader informeren over de verdere gang van zaken.