Pagina opties

Groter

Coronavirus - info voor ondernemers

Regelingen voor ondernemers inzake corona

Bent u op zoek naar een totaaloverzicht van de financiële regelingen voor ondernemers van het Rijk, ga naar de website van de Rijksoverheid

Belastingen, heffingen en andere vorderingen

Begin dit jaar heeft de gemeente Kerkrade samen met de andere deelnemende gemeenten aan de BsGW toestemming gegeven om door diverse maatregelen de financiële druk voor ondernemers tijdelijk te verlagen. Vanaf juli start BsGW de inning van belastingen voor ondernemers geleidelijk weer op. Alle info is te vinden op de website van BsGW.

Let op: Bij andere vorderingen (die niet via BsgW gaan, bijvoorbeeld huur gemeentelijk vastgoed) zal de gemeente de landelijke richtlijn ook als uitgangspunt nemen en wordt elk verzoek apart bekeken. Verzoeken tot uitstel van betaling kunnen worden gedaan door te mailen naar gemeentehuis@kerkrade.nl.

Openstaande facturen worden zo snel mogelijk betaald

De gemeente ontvangt van ondernemers facturen voor geleverde goederen en diensten. De gemeente zal deze facturen na (interne) goedkeuring meteen betalen aan de ondernemers. Hierbij wordt niet gekeken naar de vervaltermijn die wellicht pas later is.

Overige adressen voor info

Meld je aan voor het Online MKB Limburg ondernemersplatform.

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beheert de Kamer van Koophandel een Coronaloket. Hier kunt u terecht met vragen. 

Heeft u als ondernemer na het raadplegen van de website toch nog een vraag? Neem contact op met het speciale Coronanummer van de gemeente Kerkrade: 045 – 567 65 99.

Precariobelasting voor terras horeca-ondernemers

Door corona-maatregelen hebben horeca-ondernemers hun terras van medio maart tot en met mei niet kunnen uitstallen. De gemeente heeft daarom besloten om de precariobelasting voor het terras voor 2020 te halveren. Met deze korting wil de gemeente de betreffende ondernemers tegemoet komen in de inkomsten die ze zijn misgelopen. Ook legt de gemeente in 2020 geen precariobelasting op voor de diverse tijdelijke terrassen. 

De precariobelasting is al opgelegd en hiervoor heeft u al een aanslag ontvangen. Van BsGW ontvangt u binnenkort per post een vermindering. U hoeft hiervoor niets te doen. Als u betaalt via automatische incasso, dan wordt het termijnbedrag lager. Mogelijk heeft u onlangs een herinnering ontvangen voor het betalen van de precariobelasting. We adviseren u de nieuwe brief over de vermindering af te wachten. Hierin staat aangegeven wat u nog moet betalen en wanneer. Als u daarna nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met BsGW.

Verlengingen extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, ZZP-ers

Het kabinet komt met een verlenging tijdelijke voorziening voor 9 maanden in de vorm van aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal (TOZO-3) voor de periode 01-10-2020 tot 01-07-2021.

Per 01-04-2021 zijn aanvullende voorwaarden gepland. Deze voorwaarden zijn nog niet bekend waardoor de TOZO-3 vooralsnog tot 01-04-2021
(6 maanden) kan worden aangevraagd.

Aanvullingen op derde steunpakket corona

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector – in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp, die vaak een groot deel van de jaaromzet in de zomermaanden verdient.

Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Tijdelijke ondersteuning van 6 maanden in de vorm van uitkering voor levensonderhoud

Deze ondersteuning is een aanvullende uitkering op uw inkomen tot het sociaal minimum. Deze ondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.

Tijdelijke ondersteuning in de vorm van bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00

Deze ondersteuning is vooral bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemen moeten oplossen. Deze ondersteuning is een lening en moet wél worden terugbetaald. Het bedrijfskapitaal van TOZO-1 – TO|O-2 én TOZO-3 wordt samen opgeteld en bedraagt maximaal € 10.157,00. 
De rente van deze lening bedraagt 2%. De gift vanuit het noodloket (TOGS) geldt hier als voorliggende voorziening. 

Als u  in de maanden oktober en november aanvraagt, werkt de regeling terug tot 1 oktober 2020. Als u aanvraagt vanaf 1 december 2020 werkt de regeling met terugwerkende kracht vanaf de 1e dag van de maand van aanvraag.

De regeling duurt -vooralsnog- tot 1 april 2021.  Wanneer uw bedrijf als gevolg van Coronamaatregelen in de problemen is gekomen, kunt u een aanvraag indienen. Ons streven is om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen.

Meest gestelde vragen over extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, ZZP-ers

Kom ik in aanmerking voor deze tijdelijke ondersteuning?

De extra tijdelijke ondersteuning is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de problemen komen door de coronacrisis.
U dient aan enkele eisen te voldoen:

 1. Leeftijd: 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
  ( heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt dan kunt u alleen bedrijfskapitaal aanvragen en geen levensonderhoud)
 2. Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland 
  (als u buiten Nederland woont maar het bedrijf in Kerkrade heeft, kunt u alleen bedrijfskapitaal aanvragen. Dat kan bij het zelfstandigenloket Maastricht)
 3. Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 4. Het bedrijf of zelfstandig beroep moet in Nederland worden uitgeoefend
  ( als uw bedrijf in een EU-land is gevestigd, dan kunt u alleen levensonderhoud aanvragen. Neem dan contact op met de afdeling Bbz van de gemeente Kerkrade) 
 5. Het bedrijf voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van een eigen
  bedrijf zoals o.a. inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17-03-2020
 6. U bent voor 01-01-2020 gestart met uw onderneming en voldoet aan het urencriterium d.w.z. minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 7. U bent woonachtig in de gemeente Kerkrade en staat ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de gemeente Kerkrade
 8. Het inkomen van u en uw partner samen mag niet meer bedragen dat het voor u van toepassing zijnde bijstandsniveau

Vanaf wanneer geldt deze regeling en wat is de duur van de regeling?

De regeling werkt terug tot 1 oktober 2020 en duurt -vooralsnog- tot 1 april 2021.  Wanneer uw bedrijf als gevolg van Coronamaatregelen in de problemen is gekomen, kunt u een aanvraag indienen. Ons streven is om uw aanvraag binnen 4 weken af te handelen.
 

Wat moet ik doen om aanspraak te maken?

U dient een digitaal aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen.

Bij  de aanvraag dient u de volgende documenten bij te voegen:

 • Kopie geldig ID bewijs ook van uw partner
 • Overzicht inkomsten van u  en uw partner
 • Overzicht inkomsten van uw bedrijf vanaf 1 oktober 2020 en vooruitzicht voor de komende maanden
 • Laatste salarisstrook/uitkeringsspecificatie van uw andere inkomstenbronnen ook van uw partner (indien van toepassing)
 • Kopie bankpas en kopie bankafschriften van de laatste maand voorafgaande aan datum aanvraag
 • IB aangifte 2018 of 2019 (indien reeds in uw bezit)

Heeft u nog vragen?

Wij verzoeken u uw vragen zoveel mogelijk te mailen naar bbz@kerkrade.nl
Vermeld uw naam en telefoonnummer dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.