Gepubliceerd op: 13 februari 2017

Werkzaamhedenbericht centrumplan Kerkrade
(alle planningen onder voorbehoud)

Vragen of meer informatie?
Indien u naar aanleiding van dit bericht nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, centrumplankerkrade@gmail.com of 06-81271777.

Werkzaamheden bouwplan
Aan het bouwplan gelegen aan de Niersprinkstraat, Beethovenstraat en Mozartstraat wordt volop gebouwd. De contouren van het plan worden zichtbaar. Binnen in de bestaande bouw wordt gewerkt aan het cultuurcluster, het kloppende hart van het plan, waar straks bibliotheek en Theater Kerkrade worden gevestigd.

Algemene informatie: temperatuur stijgt snel
De werkzaamheden zijn afhankelijk van de buitentemperatuur en neerslag. Kou en overvloedige neerslag kan de planning beïnvloeden. Via het werkzaamhedenbericht houden we u op de hoogte, mocht het weer dusdanig zijn dat de planning moet worden aangepast.

De weersvoorspellingen laten vanaf halverwege deze week weer een ander weerbeeld zien. Temperaturen stijgen dusdanig dat de werkzaamheden in de openbare ruimte en aan het bouwplan geen hinder meer ondervinden.

Doorkijk werkzaamheden openbare ruimte fase 2
Aannemer Speessen realiseert de herinrichting van de openbare ruimte van het Martin Buberplein.

Speessen realiseert ook de overige straten en pleinen van fase 2. Voorafgaand zullen de nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren (start februari). Speessen zal vanaf februari werken aan de Verdi- en Sibeliuspassage, de Niersprinkstraat, het Theaterplein en aan de zijde van de nieuwbouw de Mozartstraat en Van Beethovenstraat. Als de doorgang tussen raadhuis en C&A wordt gemaakt zal ook daar de bestrating moeten worden aangebracht. Als de detailplanning is vastgesteld zal deze in het werkbericht worden opgenomen.

Werkzaamheden Speessen: Martin Buberplein / Niersprinkstraat / Van Beethovenstraat (evt.)
Deze week zal Speessen de fundering afwerken en een zandbed aanbrengen. Ook wordt gestart met het plaatsen van de vaste natuurstenen bloembakken. Afhankelijk van de voortgang zal gestart worden met straatwerk.

In de bestaande doorgang naast het raadhuis is vorige week een koekkoek verwijderd. Hier zal het ontstane werkgat afgewerkt worden.

In de Niersprinkstraat zullen deze week de bomen gerooid worden.

De werkzaamheden aan het riool in de Van Beethovenstraat zijn aanstaande. Indien de voortgang van het overige werk het mogelijk maakt, dan zal Speessen deze week starten met voorbereidende werkzaamheden.

Werkzaamheden Atriumterrein (slopen muur)
Langs het voetpad van het Atriumcomplex (tussen Kreijenstraat en Wijngracht) staat een oude muur. Speessen zal deze muur deze week verwijderen.

Bekleden keerwand Martin Buberplein met natuursteen
De keerwand zelf is gereed. Aannemer Jongen heeft een proefvak gemaakt met de natuurstenen bekleding van de keerwand. Inmiddels is duidelijk dat gekozen wordt voor een andere natuursteen. Na def. goedkeuring van de gemeente zal de gehele wand bekleed worden. De inrit van de stallingsgarage Wijngracht zal niet worden bekleed (binnen het gebouw).

Stallingsgarage Wijngracht geopend voor abonnementhouders
Gemeente Kerkrade heeft de afgelopen maanden de Wijngrachtgarage aangepast. Diverse installaties zijn vervangen. Jongen heeft de entree aangepast. De garage is in de week voor de kerst opengesteld voor abonnementhouders.

Momenteel wordt nog gebruik gemaakt van de voormalige poort (oude situatie). Naar verwachting zal de nieuwe poort over ca. 5 weken geleverd en geïnstalleerd worden.

Ontheffing voor taxi en bewoners Theaterpassage wordt verlengd (in/uitstappen Markt)
De ontheffing wordt verlengd totdat de werkzaamheden aan het Martin Buberplein gereed zijn.

Aanleg Martin Buberplein: brandweer akkoord met bouwplaatsinrichting
Na bezoek van de bouwplaats is geconcludeerd dat hier geen belemmeringen zijn voor de brandweer. Uitgangspunt is dat op 40 meter van een toegang een voertuig kan komen. De toegang tot het complex Theaterpassage bevindt zich aan de zijde van de Markt . Ook het bluswaterpunt bevindt zich daar.

De conclusie van de brandweer is dat de situatie als voldoende wordt beoordeeld. De brandweer kan dus instemmen met de huidige (tijdelijke) situatie.

Tijdelijke vluchtroutes complex Theaterpassage: brandweer akkoord
De brandweer heeft de vluchtroutes in het pand beoordeeld. Onder andere de huismeester en een bewoner waren daarbij aanwezig. Door Jongen is eerder een vluchttrap die vroeger achter de Hema zat verwijderd. De vluchtroute is ter plaatse afgesloten. De brandweer geeft aan dat dit geen probleem is. Er is wel een situatie ontstaan waarbij 1 woning nog maar naar 1 zijde kan vluchten. Om dit te ondervangen zijn in deze route extra rookmelders aangebracht. E.e.a. is conform de brandweereisen voor een tijdelijke situatie.

De conclusie van de brandweer is dat de situatie als voldoende wordt beoordeeld. De brandweer kan dus instemmen met de huidige (tijdelijke) situatie.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over de aanleg openbare ruimte
Voor vragen over de openbare ruimte, die onder verantwoordelijkheid van de gemeente wordt aangelegd, kunt u contact opnemen met Jos Bauer, projectleider communicatie, 06-81271777.

Afbouw winkel C&A Niersprinkstraat
C&A is gestart met de afbouw van de winkel in de Niersprinkstraat (voormalig pand HEMA). Er zijn afspraken gemaakt over aan/afvoer van materialen, werktijden, voorkomen van overlast etc.

Voor de afbouw zal de Niersprinkstraat gebruikt worden als aanvoerroute van materiaal. Afgesproken is dat de Niersprinkstraat niet geblokkeerd mag worden i.v.m. belevering winkels, hulpdiensten en bereikbaarheid van complex Theaterpassage.
Er zal geen permanente container geplaatst worden. Afgesproken is dat 1 a 2 keer per week een container tegen de gevel (buiten rijbaan) aan gezet wordt die dezelfde dag ook wordt opgehaald.
De afbouwers van C&A maken gebruik van de P-plaats bij de Roda-hal waar ook het overige bouwverkeer parkeert. Parkeren bij de winkel (op de stoep) in de Niersprinkstraat is niet toegestaan.

Informatievoorziening per bouwdeel door CPK / bouwbedrijf Jongen
De aannemer die het bouwplan realiseert is Jongen. Gemeente heeft Jongen verzocht om wekelijks informatie aan te leveren over de voortgang van de bouw, uitgesplitst naar de verschillende bouwdelen, zodat de gemeente de informatie kan opnemen in het werkzaamhedenbericht. Werktijden van Jongen zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 16.15 uur.

Invloed weersomstandigheden op uit te voeren werkzaamheden bouwaannemer
Onderstaand is per bouwdeel aangegeven welke werkzaamheden worden uitgevoerd. Indien de vorst medio deze week invalt, dan zal een gedeelte van de geplande werkzaamheden niet kunnen doorgaan.

Afbeelding centrumontwikkelingen 13.02.17


Bouwdeel A (huidige locatie C&A)
• Geen werkzaamheden

Bouwdeel B1/B2 (bestaande winkels Theaterpassage / Hinger Herjods Ruk)
• Aanvullen langs nieuwe kelderwanden
• Sparingen maken in gesloopte betonwanden t.b.v. nieuwe riolering

Bouwdeel C (voormalige Theaterpassage)
• Metselwerk betonblokken
• Plaatsen staalconstructie nieuwe entree
• Plaatsen diverse kozijnen t.b.v. nieuwe entree

Bouwdeel D1/D2 (nieuwe locatie HEMA / C&A)
• Afbouw winkel C&A (binnen de winkelunit)

Bouwdeel E (woontoren Dirigent)
• Aanbrengen diverse prefabelementen: o.a. balkons, trappen en gevelbanden
• Bouwen steigers
• Leidingwerk installateurs
• Diverse metselwerken
• Zinken bekledingen

Bouwdeel F (winkels en huurwoningen)
• Plaatsen glas en kunststofkozijnen
• Cementdekvloeren diverse woningen
• Realisatie proefwoning
• Aanbrengen gevelbekleding zink
• Leidingwerk installateurs
• Tegelwerk woningen
• Metselwerk buitengevels
• Stucwerk buitengevels
• Voegwerk buitengevels
• Aluminium kozijnen t.b.v. retail

Bouwdeel G (cultuurcluster aan Martin Buberplein)
• Diverse aftimmeringen

Bouwdeel H (cultuurcluster binnen)
• Leidingwerk installateurs
• Plaatsen binnenwanden en gameruimte
• Bijrepareren kolommen en wanden
• Sloopwerk vloeren en wanden kelder
• Afmontage elektriciteit en water
• Kanalen aanbrengen
• Tegelwerk keuken en wc-groepen (indien tegelkeuze bekend)
• Brandwerend bekleden puien HEEMwonen theaterzijde
• Aanbrengen verlaagde plafonds t.p.v. keuken

Bouwdeel J (nieuwbouw cultuurcluster aan Theaterplein)
• Storten verdiepingsvloer
• Storten funderingen t.b.v. nieuwe kelderwanden
• Leidingwerk installateurs
• Plaatsen ondersteuning t.b.v. vloeren
• Vlechtwerk diverse wanden en vloeren
• Plaatsen diverse steigers
• Aanbrengen staalconstructie
• Start betonwanden 3e verdieping

Bouwdeel K (stallingsgarage nieuwe woningen)
• Funderingen t.b.v. betonnen kolommen
• Kolombekistingen aanbrengen
• Aanbrengen balkbekistingen t.b.v. vloeren

Te verwachten overlast
Jongen heeft aangegeven dat sloopwerkzaamheden extra overlast kunnen veroorzaken omdat deze werkzaamheden grenzen aan de stallingsgarage Theaterpassage.

Contactgegevens vragen, opmerkingen en klachten over bouwwerkzaamheden CPK / Jongen
Mocht u vragen hebben over het bouwplan en de realisatie daarvan, dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder van Jongen, de heer Henk Roebroeks, 06-11007202.

Actuele planning centrumplan Kerkrade
Op 30 november 2016 is het concept van het cultuurcluster aan raads- en commissieleden gepresenteerd. Een week later, op 6 december, is het financiële kader toegelicht. In de raadsvergadering van 21 december 2016 heeft de raad besloten tot extra investeringen. Zowel tijdens de presentatie van het concept in het cultuurcluster als tijdens de commissievergadering GEZ en de raadsvergadering zijn vragen gesteld over de planning van het centrumplan. Wanneer is alles klaar?
Daarop is door de voorzitter van de stuurgroep aangegeven dat nu duidelijk is dat C&A verplaatst en de doorgang langs het raadhuis toch gemaakt kan worden, de planning kan worden geactualiseerd. Ook het aangepaste ambitieniveau van het cultuurcluster is van invloed op de planning. Belangrijke vraag daarbij was of het cultuurcluster bruikbaar gemaakt zou kunnen worden voor het WMC.
Ondanks dat er contractueel geen einddatum is vastgelegd (er is geen bouwplicht, men dient te bouwen in 1 bouwstroom) is het sinds 2013 de ambitie geweest om gereed te zijn voor het WMC 2017. Daar is ook in de planning steeds op gestuurd.

Waarom verandert de planning van het centrumplan dan toch?
Er is niet 1 oorzaak aan te wijzen waarom de planning nu toch wijzigt. Er is een samenspel van factoren die er samen voor zorgen dat de planning moet worden aangepast:

• Aanpassingen def. verkaveling cultuurcluster & retail
• Hogere ambitie cultuurcluster
• Upgraden theaterzaal
• Integratie muziekschool binnen cultuurcluster
• Verplaatsing C&A / doorbraak raadhuis
• Nieuwe vestiging HEMA (naast C&A)
• Aanpassing bouwplan t.b.v. vestiging HEMA (gevels, entree, openbare ruimte)
• Onwerkbaar weer (vorst en regen, blijft onzekere factor)
• Klein plangebied waar gelijktijdigheid van werkzaamheden vaak niet mogelijk is

Naar aanleiding van de wens van commissie- en raadsleden om z.s.m. inzicht te krijgen in de actuele planning, is door de gemeentelijke projectgroep samen met CPK/Jongen de planning tegen het licht gehouden. Bruikbaarheid van het cultuurcluster voor het WMC was een belangrijk aandachtspunt. Medio januari 2017 kon geconcludeerd worden dat het hele bouwplan niet gereed kon zijn voor het WMC 2017. Ook was onzeker of de theaterzaal bruikbaar zou zijn tijdens het WMC.

Een verdiepingsslag was noodzakelijk om de planning gedetailleerd in beeld te brengen. Op vrijdag 27 januari 2017 is een werksessie gehouden waarbij alle betrokken partijen aanwezig waren. Onderzocht is wat op basis van de huidige stand van zaken de optimale integrale planning is. Ook is onderzocht of het verantwoord is de theaterzaal in gebruik te nemen voor het WMC.

De conclusie:
1. Centrumplan is niet gereed voor WMC 2017.
2. Met de huidige kennis van zaken en de huidige stand van het werk is het gebruiken van de theaterzaal / nieuwe multifunctionele zaal tijdens het WMC 2017 niet haalbaar.

Actuele planning op hoofdlijnen

Bouwplan
• Nieuwbouw entree garage Wijngracht: gereed
• Nieuwe entree Theaterpassage/Buberplein: oplevering april 2017
• Nieuwbouw retail / huurwoningen: in uitvoering, oplevering april/mei 2017
• Nieuwbouw koopwoningen: oplevering juni/juli 2017
• Doorbraak Raadhuis/C&A: start na bouwvak, begin september 2017
Het bouwplan wordt dit jaar gefaseerd opgeleverd. Het is in zijn geheel gereed november 2017.

Cultuurcluster
• Bouw en inrichting cultuurcluster: oplevering oktober 2017
• Start theaterseizoen: 23 oktober 2017
• Geheel gebruiksklaar: 1 november 2017

Openbare ruimte (nutsbedrijven, riolering, bestrating, verlichting, groen, straatmeubilair)
Martin Buberplein (excl. Locatie C&A, sloop): eind maart 2017
Niersprinkstraat: gereed medio mei 2017
Theaterplein: realisatie kwartaal 4 2017
Verdipassage: eerst tijdelijk asfalt, def. bestrating na bouwvak 2017
Sibeliuspassage: uitvoering mei-juli 2017
Afmaken Martin Buberplein: aansluitend aan sloop doorgang C&A
Mozart-/Van Beethovenstraat (rond bouw): nog in te plannen