Wat is aanbesteden?

Aanbesteden betekent dat een dienst of afdeling van de gemeente bedrijven de mogelijkheid biedt een offerte in te dienen voor de uitvoering van een opdracht. Het systeem van aanbesteden heeft zowel voor de gemeente als voor ondernemers voordelen. Doordat meerdere bedrijven meedingen naar een opdracht, krijgt de gemeente een ruime keuze uit opdrachtnemers. Zo kan ze de meest geschikte partij kiezen tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Voor bedrijven garandeert dit systeem van aanbesteden openheid  bij de gunning van gemeentelijke opdrachten en gelijkheid van kansen. Dus ook nieuwkomers op de markt krijgen kansen, omdat per opdracht wordt bekeken wie de beste aanbieding doet.

Aanbestedingen

Bij het verlenen van opdrachten en het contracteren van marktpartijen is een goede prijs-kwaliteit verhouding voor de gemeente Kerkrade van groot belang. Daarnaast wordt een gelijke behandeling van en gelijke kansen voor alle marktpartijen nagestreefd. Als de gemeente Kerkrade goederen of diensten afneemt van een bedrijf, gelden ter waarborging van deze grondbeginselen speciale procedures voor het kiezen van ondernemingen, de zogenaamde aanbestedingsprocedures. Boven een bepaald bedrag is de gemeente Kerkrade verplicht om opdrachten volgens Europese regels aan te besteden. Deze regels zijn opgenomen in een zgn. richtlijn. 

Met ingang van 11 februari 2014 is de Europese richtlijn 2014/24/EU voor het gunnen van overheidsopdrachten en Europese richtlijn 2014/23/EU voor de gunning van concessies van kracht geworden. Deze Europese richtlijnen zijn op 1 juli 2016 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving, de Aanbestedingswet.

Het doel van Europees aanbesteden door de overheid is het openstellen van de markt voor alle bedrijven in de Europese Unie, ongeacht het land waar ze zijn gevestigd. Een (lokale) overheidsinstelling mag dus ondernemingen uit het eigen land niet bevoordelen bij het gunnen van opdrachten. Alle aanbieders moeten een eerlijke kans krijgen. Om de bekendheid van de aan te besteden opdrachten nog verder te vergroten, plaatst de gemeente Kerkrade op deze pagina al haar lopende openbare en Europese aanbestedingen. Bezoek deze pagina dus regelmatig, zodat u optimaal geïnformeerd blijft over lopende aanbestedingsprocedures die ook voor uw organisatie interessant kunnen zijn.

Drempelbedragen

Europees aanbesteden door de overheid is verplicht boven een bepaald drempelbedrag. Die bedragen variëren en zijn afhankelijk van het soort opdracht. Voor dienstverlening en leveringen aan de lokale overheid geldt bijvoorbeeld thans een drempelbedrag van € 209.000, voor werken is dat € 5.225.000 (drempelbedragen per 01-01-2016).  Bij aanbestedingen met een opdrachtvolume onder deze drempelwaarden houdt de gemeente Kerkrade de uitgangspunten van het Europese gemeenschapsrecht voor ogen te houden. Dit primaire  gemeenschapsrecht, zoals vastgelegd in het EG verdrag, huldigt een aantal basisprincipes. Deze zijn:
-          het beginsel van gelijke behandeling;
-          het beginsel van objectiviteit;
-          het beginsel van doorzichtigheid en
-          het beginsel van mededinging

Op grond van deze beginselen is de opdrachtgever verplicht op een zorgvuldige en transparante manier om te gaan met het gunnen van opdrachten.  De gemeente Kerkrade heeft hiertoe overigens in haar aanbestedingsbeleid voor opdrachten onder de drempel eigen drempelwaarden opgesteld. Dit beleid dient ertoe om in aanvulling op de Europese regelgeving bij aanbestedingen onder de Europese drempelwaarden duidelijkheid te scheppen in gemeentelijke uitgangspunten, aanbestedingsprocedures, gedragsregels en de wijze van het verstrekken van informatie en het afleggen van verantwoording.

Doelstellingen gemeentelijke aanbestedingsbeleid

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is een afgeleide van het organisatiebeleid. In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen inkoop in de gemeente plaatsvindt.

De gemeente Kerkrade leeft daarbij een aantal centrale doelstellingen na:

• Rechtmatig en doelmatig inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en verantwoorde wijze worden aangewend en besteed.
• Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn.
• Inkopen tegen de meest optimale (integrale) prijskwaliteit verhouding.
• Een continue positieve bijdrage leveren aan het gehele prestatieniveau van de Gemeente
• De Gemeente stelt een administratieve lastenverlichting voor zowel zichzelf als voor Ondernemers voorop.

Daarnaast gaat de gemeente bij het inkopen van werken, leveringen of diensten uit van:

1. Juridische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de relevante regelgeving?
2. Ethische en ideële uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de maatschappij en het milieu in haar inkoopproces?
3. Economische uitgangspunten: hoe gaat de gemeente om met de markt en ondernemers?
4. Organisatorische uitgangspunten: hoe koopt de gemeente in?

Om in de uitvoering van het beleid en binnen de wettelijke kaders een effectieve, efficiënte en een uniforme interpretatie van de Europese en nationale regelgeving te bewerkstelligen, zijn ook interne uitvoeringsvoorschriften (Inkoop- en aanbestedingsprotocol 2017) opgesteld.

Bekijk het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.