Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Wijkbeheer

Ook u wilt natuurlijk graag dat uw buurt schoon, heel en veilig is. Het Wijkbeheer, dat deel uitmaakt van de afdeling Stedelijk Beheer, is uw aanspreekpunt voor zaken die betrekking hebben op het beheer en onderhoud van uw woonomgeving. Bij de medewerkers van het Wijkbeheer kunt u onder meer terecht met vragen en meldingen op het gebied van straatverlichting, openbaar groen, fiets- en wandelpaden, straatwerk, riolering, zwerfvuil en gladheid.

Voor vragen en meldingen is het Wijkbeheer als volgt bereikbaar: op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045 of e-mail: gemeentehuis@kerkrade.nl.

Clusterleiders

Er zijn drie clusterleiders Wijkbeheer die, samen met hun team, verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud in meerdere buurten. Op onderstaand kaartje kunt u zien welke clusterleider verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare ruimte in uw buurt.

Kaartje wijkbeheer 2017
 

Overzichtkaart wijkbeheer

Wijk Noord: Waubacherveld, Eygelshoven-kom, Hopel, Vink, Haanrade, Chevremont, Erenstein
Wijk Oost: Rolduckerveld, deel Centrum, Holz, Nulland, Bleijerheide
WIjk West: Dentgenbach, deel Centrum, Kaalheide, Gracht, Terwinselen, Heilust, Spekholzerheide

Dit zijn de clusterleiders:

Marco Szalata

Marco Szalata

 

Foto Servie Leclaire

Servie Leclaire

 

Ger Thewissen

Ger Thewissen

 

Verantwoordelijkheden Wijkbeheer

Het Wijkbeheer is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte , waaronder:

 • riolering (inclusief huisaansluitingen);
 • wegen, trottoirs en fietspaden;

De kwaliteit van wegen wordt in Kerkrade iedere 2 jaar geïnspecteerd. Daarnaast vindt jaarlijks een prioritering van de uit te voeren wegreconstructies plaats op basis van meerdere criteria (technische staat, functie van de weg, relatie met nabijgelegen projecten etc.). Op deze manier wordt planmatig omgegaan met het beheer en onderhoud van de wegen. Dagelijks onderhoud van de elementverhardingen (klinkers) wordt uitgevoerd op basis van een onderhoudsbestek en door de eigen wijkteams van Wijkbeheer. Ook klein onderhoud aan de asfaltwegen wordt door de wijkteam uitgevoerd met zogenaamd "warm" asfalt.

Het onderhoud en beheer van de trottoirs in Kerkrade maakt deel uit van het wegenbeheer. Net als de wegen wordt de kwaliteit van de trottoirs elke 2 jaar geinventariseerd.

Bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, besteedt de gemeente specifiek aandacht aan het aspect "toegankelijkheid". Goed voorbeeld zijn de meer dan 800 op- en afritjes die de gemeente de afgelopen jaren heeft aangebracht in de trottoirs. Deze voorzieningen zijn aangebracht ten behoeve van minder-validen, rolstoelgebruikers en bijvoorbeeld mensen met kinderwagens. Een speciaal hiervoor aangewezen medewerker  "toegankelijkheid"  controleert de technische staat van deze voorzieningen.

 • openbaar groen en bomen;

Actueel is het maaien van bermen. Net als in de meeste omringende gemeenten bestaan bermen in Kerkrade voor een gedeelte uit "ruw" gras waaronder ook veldbloemen etc. Deze bermen worden 2 x per jaar gemaaid op basis van een vast bestek. De eerste maaironde vindt plaats in de tweede helft van juni. Tot die tijd staat het gras in deze bermen vrij hoog, wat uit het oogpunt van een gevarieerde vegetatie goed is. Daar waar het verkeer gehinderd wordt, wordt op sommige locaties eerder gemaaid door de eigen wijkteams.

Op vele locaties in de stad en in de wijken is gazon aanwezig. Hier wordt het gras gedurende het gehele seizoen kort gehouden op basis van het maaibestek. Afhankelijk van het weer (groeizaam of niet) zijn dit soms wel 16 maaibeurten per jaar. Uitzondering zijn de gazons met narcissen. Op een aantal locaties (bijvoorbeeld de middenberm van de Kaalheidersteenweg) staan grote hoeveelheden narcissen. Als de narcissen zijn uitgebloeid, is het van belang dat het loof kan afsterven zodat het voedsel weer in de bol terugvloeit. Om die reden worden deze gazons en bermen enkele weken laer gemaaid en zien deze er enkele weken minder strak uit. Ook dit is dus een bewuste keuze.

De gemeente hecht grote waarde aan de in de stad aanwezige bomen. In de Structuurvisie Kerkrade heeft de gemeente Kerkrade zich ten doel gesteld de huidige groenstructuur duurzaam te onderhouden en uit te breiden waarbij nieuwe groene verbindingszones worden ontwikkeld. Naast 153 ha parken en plantsoenen in het stedelijk gebied, bestaat het te onderhouden areaal uit 658 ha buitengebied, waarvan circa 160 ha bos.

Ter bescherming van de in stad en wijken aanwezige bomen is er door de gemeenteraad een lijst vastgesteld waarop alle waardevolle en monumentale bomen in Kerkrade zijn opgenomen.

De gemeente voert stuctureel veiligheidscontroles (VTA-controles) uit op het gemeentelijk bomenbestand. Deze controles worden uitgevoerd door gecertificeerde medewerkers. In geval van twijfel roept de gemeente steeds het advies in van externe deskundigen.

Opdruk van bestratingen door boomwortels is een probleem dat in alle Nederlandse gemeenten speelt. Dat geldt ook voor Kerkrade. In alle gevallen maakt de gemeente en zo goed mogelijke afweging tussen het behoud van de boom en de begaanbaarheid van de bestrating. Soms is het mogelijk om een bodemverbeterende maatregel uit te voeren, waardoor de wortelopdruk wordt tegengegaan. Deze maatregel is doorgaans zeer kostbaar en is bijvoorbeel toegepast in het kader van de herinrichting van de Kapellaan. Bij het planten van nieuwe bomen wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met deze problematiek.

 • hondenuitlaatplaatsen en uitvoering hondenbeleid;

Kerkrade kent een zeer uitgebreid netwerk van voorzieningen voor honden. Verspreid over de wijken bevinden zicht 50 uitlaatroutes, 20 losloopgebieden, 4 grote uitloopgebieden en 170 depodogbakken. Aanleg, onderhoud en toezicht vinden plaats door de afdeling Stedelijk Beheer. De reiniging van deze voorzieningen is uitbesteed.

Mede dankzij de uitgebreide voorzieningen, ligt het aantal klachten over hondenoverlast in Kerkrade relatief laag, al is de ergernis bij individuele burgers vaak hoog.

 • sportvelden;
 • onkruidbestrijding;

In de openbare groenvoorzieningen binnen de gemeente Kerkrade geldt al meerdere jaren een totaal verbod voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Onkruid in de openbare groenvoorzieningen wordt uitsluitend mechnisch danwel handmatig bestreden. Deze handelwijze past in het streven van de gemeente om het openbaar groen in Kerkrade duurzaam te beheren. Een goed voorbeeld van deze benadering is de begrazing van bermen en taluds door schapen, waardoor een duurzame en gevarieerde vegetatie ontstaat. De gemeente Kerkrade leeft de wet- en regelgeving ten aanzien van onkruidbestrijding in het openbaar groen strikt na.

Onkruidgroei op verhardingen (zoals wegen en trottoirs) leidt tot achteruitgang van het straatbeeld en wordt door veel inwoners van Kerkrade als onwenselijk ervaren. Daarnaast kennen enkele onkruidsoorten een sterke wortelgroei die tot aanzienlijke schade aan de bovenliggende bestrating kan leiden.

Sinds 31 maart 2016 is het voor professionele gebruikers bij wet verboden om chemische middelen te gebruiken bij de onkruidbestrijding op verhardingen. Daarbij is ook voor de gemeente Kerkrade definitief een einde gekomen aan de methode waarbij gebruik werd gemaakt van glyfosaat. De gemeente Kerkrade is dan ook gestart met een alternatieve aanpak. Deze bestaat kort samengevat uit een combinatie van handmatige en mechanische bestrijding met touwtjesmaaiers, aangevuld met het gebruik van hete lucht.

 • openbare speelvoorzieningen, banken e.d.;
 • beken en lossingen;
 • buitengebieden;
 • begraafplaatsen;
 • straatreiniging;
 • gladheidsbestrijding;
 • vijvers en fonteinen;
 • kapellen en wegkruizen;
 • straatnaamborden en huisnummers.

Het Wijkbeheer is tevens verantwoordelijk voor:

 • het afhandelen van klachten en meldingen met betrekking tot de openbare ruimte;
 • een goede toegankelijkheid van de openbare ruimte (bijvoorbeeld: op- en afritten trottoirs, inrichting voetgangersoversteekplaatsen, hellingbanen, hoogte parkeermeters e.d.);
 • het verlenen van omgevingsvergunningen voor het kappen van een boom;
 • het geven van toestemming voor het maken van een inrit;
 • het verlenen van vergunningen voor tijdelijke ingebruikname van gemeentegrond (in verband met bouwactiviteiten, steigerbouw e.d.)