Kerkrade-West

Kerkrade is verdeeld in drie wijken. Een van deze wijken is Kerkrade-West. Deze wijk omvat de buurten Kaalheide, Heilust, Spekholzerheide, Gracht, Terwinselen en bedrijventerrein Dentgenbach. De gemeente Heerlen en de landsgrens met Duitsland begrenzen de wijk in het noorden respectievelijk het zuiden. In de wijk wonen per 1 januari 2013 14.985 inwoners. Voor meer statistische informatie over Kerkrade-West verwijzen wij u naar de Parkstad Monitor

In deze rubriek vindt u informatie over:

Wijkwethouder Kerkrade-West

Kerkrade heeft drie wijkwethouders. De wijkwethouder heeft, naast zijn reguliere portefeuille, een van de drie wijken onder zijn hoede. Hij vormt daarmee een belangrijke schakel tussen de wijk en het college van Kerkrade. Als in het wijkplatform spoedeisende zaken of belangrijke signalen aan de orde komen, kan de wijkwethouder deze direct in het college ter sprake brengen. De wijkwethouder voor Kerkrade-West is de heer Jo Bok. 

Wethouder Jo Bok april 2014

Wijkmanager Kerkrade-West

Ambtelijk is in iedere wijk een wijkmanager actief. De wijkmanager fungeert als een schakel tussen de gemeentelijke organisatie en de bewoners, ondernemers en overige partijen in de wijk. De wijkmanager signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de wijk en zorgt ervoor dat deze met de juiste mensen worden besproken. Als op grond daarvan maatregelen nodig zijn, dan zorgt de wijkmanager ervoor dat de nodige werkzaamheden op elkaar worden afgestemd.

De wijkmanager van Kerkrade-West is Hein Bracun. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente 14 045.

Wijkmanager Hein Bracun feb 2015

Wijkplatform Kerkrade-West

In elk van de drie Kerkraadse wijken is een wijkplatform actief. Het wijkplatform Kerkrade-West vergadert vier keer per jaar onder voorzitterschap van wijkwethouder Jo Bok. Het bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van gemeente, woningcorporatie HEEMwonen, Bewonersplatform Kerkrade-West, Ouderenplatform Kerkrade-West, Politie, basisscholen, ondernemersverenigingen en welzijnsorganisatie Impuls.

Bewonersplatform Kerkrade-West

Het Bewonersplatform Kerkrade-West fungeert als een onafhankelijke 'antenne' in de wijk. Zij weet wat er leeft en brengt signalen uit de wijk onder de aandacht van bijvoorbeeld het wijkplatform. Daarnaast denkt het bewonersplatform actief mee over ontwikkelingen in de wijk. Op deze wijze geeft het bewonersplatform samen met de gemeente vorm aan de bewonersparticipatie.

Het bewonersplatform van Kerkrade-West informeert de bewoners via haar eigen website.

Voor meer informatie over het Bewonersplatform Kerkrade-West kunt u ook contact opnemen met de secretaris, mevrouw Marianne Plag, telefoonnummer 045-5418472.

Opbouwwerk

Wendy Logister en Ingrid Severens zijn als opbouwwerkers werkzaam bij de gemeente Kerkrade. Zij zetten zich onder meer in voor de leefbaarheid in de verschillende buurten. Dit doen zij samen met het Bewonersplatform en andere instanties, zoals woningcorporaties, Impuls, Meander, politie, ondernemers en basisscholen.

Als buurtbewoner bent u belangrijk. U bent de oren en ogen in de buurt. Als u dingen in uw leefomgeving verbeterd of gerealiseerd zou willen zien, maar u weet zelf niet hoe u dit  kunt regelen, kunt u bij de opbouwwerkers terecht. Het opbouwwerk en de Bewonersplatforms willen graag samen met u, als bewoner, de handen uit de mouwen steken. Het is belangrijk om van bewoners te horen wat zij vinden van hun leefomgeving, want op die manier weten we wat u bezighoudt.

U kunt de opbouwwerkers bereiken via het algemene telefoonnummer 14 045.

Opbouwwerker Wendy Logister feb 2015

Wendy Logister, dinsdag en donderdag bereikbaar. 

Opbouwwerker Ingrid Severens feb 2015

Ingrid Severens, op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar.

Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling

Jaarlijks wordt het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling opgesteld. Dit is deels een uitwerking van de Stadsdeelvisie Kerkrade-West en komt deels voort uit maatregelen die door alle partijen in de wijk noodzakelijk worden geacht. Omdat de projecten uit dit programma vanuit de wijk worden voorbereid, is er doorgaans een groot draagvlak voor de uitvoering.

In 2013 is voor Kerkrade-West een bedrag van € 35.000,-- beschikbaar. Bekijk het UitvoeringsProgramma Wijkontwikkeling 2013.

Wijkbudget Leefbaarheid

Een belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling is het Wijkbudget Leefbaarheid. Voor Kerkrade-West bedraagt dit budget in 2014 € 25.000,-. Het wijkplatform bepaalt zelf aan welke zaken dit geld wordt besteed, zolang de besteding de leefbaarheid in de wijk maar ten goede komt. Op deze wijze kan het wijkplatform in de praktijk zeer snel reageren op zaken die in de wijk leven. Iedere inwoner van Kerkrade-West kan bij het wijkplatform, het bewonersplatform of de wijkmanager voorstellen indienen voor bestedingen uit dit budget. Het wijkplatform besluit over de voorstellen.

Voorbeelden van ondersteuning van projecten zijn:

 • Bonus op Actie, het belonen van vrijwilligers in de wijk
 • Het project Achterpaden Gracht
 • Ondersteuning ondernemersinitiatieven

Volg de stand van zaken met betrekking tot bestedingen uit het Wijkbudget Leefbaarheid West 2013.

Download het Aanvraagformulier Wijkbudget Leefbaarheid.

Buurtschouwen

Twee keer per jaar bestaat de mogelijkheid een zogenaamde buurtschouw te organiseren. Een buurtschouw is een rondgang in een deel van een wijk of een bijeenkomst op locatie, waarbij de betrokken bewoners in het gebied worden uitgenodigd. Ook de wijkwethouder, de wijkmanager, raadsleden en vertegenwoordigers van andere instanties die in het betreffende gebied actief zijn, zijn hierbij aanwezig. Ter plekke worden problemen, thema’s, kansen e.d. besproken.

Een aantal kenmerken van een buurtschouw op een rijtje:

 • Een buurtschouw wordt georganiseerd op verzoek van het Wijkplatform of de gemeente zelf;
 • Vooraf wordt het thema vastgesteld, zodat de ambtelijke ondersteuning gericht kan worden ingeschakeld;
 • Eventuele problemen zijn vooraf bekend;
 • Een buurtschouw hoeft niet noodzakelijk naar aanleiding van klachten te worden georganiseerd, maar kan ook een informatief of voorlichtend karakter hebben;
 • Schriftelijke verslaglegging vindt binnen twee maanden plaats.

Bibliotheek/Sociaal Wijkpunt West

De bibliotheek in Kerkrade-West, gelegen aan de Akerstraat 31, huisvest de bibliotheek en het Sociaal Wijkpunt. De bibliotheek is ook bedoeld als ontmoetingsruimte voor buurt- en wijkbewoners die onder het genot van een kop koffie contacten kunnen leggen of een krant of tijdschrift kunnen lezen. Buiten de openingstijden van de bibliotheek wordt de ruimte ook benut als vergader- en cursuslocatie en als filmhuis en activiteitencentrum.

Lees de openingstijden van de bibliotheek (rubriek Klantenservice).

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in elke wijk een Sociaal Wijkteam opgericht. In deze Sociale Wijkteams bundelen diverse partijen hun krachten. Hierdoor kunnen knelpunten eerder gesignaleerd en opgelost worden.

Het Sociaal Wijkteam West bestaat uit:

 • gemeentelijke WMO-consulenten;
 • een ouderenadviseur van Impuls;
 • de vrijwilligerscoördinator van Impuls;
 • een maatschappelijk werker van Impuls;
 • sociale raadslieden van Impuls;
 • een medewerker van Meander Groep Zuid-Limburg;
 • een medewerker van Stichting MEE;
 • een opbouwwerker van de gemeente;
 • de wijkmanager van de gemeente;
 • een medewerker van HEEMwonen;
 • medewerkers van de sector Maatschappelijke Zorg van de gemeente.

U kunt bij het sociaal wijkteam terecht met vragen over bijvoorbeeld:

 • de aanvraag van hulp in de huishouding
 • hulpmiddelen en woningaanpassingen
 • vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel
 • hulp bij het oplossen van financiële problemen
 • hulp bij psycho-sociale problemen
 • de zorg en veel instanties
 • het invullen van formulieren
 • uw inkomenssituatie
 • activiteiten in de buurt
 • het vrijwilligerswerk
 • de leefbaarheid in de wijk
 • zaken die u nog moeilijk zelf kunt doen

Het Sociaal Wijkteam West is gehuisvest in de bibliotheek (Akerstraat 31). Het Sociaal Wijkteam houdt spreekuur op de volgende tijdstippen:

Spreekuur Sociaal raadslieden
- maandag 9.00 uur - 12.00 uur
- woensdag 9.00 uur - 12.00 uur 

Spreekuur Sociaal wijkteam
- maandag 12.30 uur - 14.00 uur
- woensdag 12.30 uur - 14.00 uur 

U hoeft geen afspraak te maken, u kunt gewoon binnenlopen.

Voor vragen aan genoemde organisaties hoeft u dus niet meer het centrum van Kerkrade in. Het Sociaal Wijkteam staat voor alle bewoners van Kerkrade-West klaar!

Het Sociaal Wijkteam is dan ook telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 045.

Bereikbaarheid wijkmanager en wijkagent

De wijkmanager is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045. Voor een gesprek met de wijkagent kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0900-8844. Vraag s.v.p. naar de wijkagent Kerkrade-West.

Limburgse wijkenaanpak

In december 2010 heeft de Provincie Limburg een film laten maken (door TV Limburg) over de wijkenaanpak in Kerkrade-West. Bekijk de betreffende aflevering van "Limburg dichterbij".

De Limburgse wijkaanpak is een initiatief van de provincie Limburg en is gericht op het creëren en het in stand houden van een vitale en duurzame leefomgeving. De Limburgse wijkenaanpak richt zich op die plekken waar de nood het hoogst is, waar de leefbaarheid in wijken, buurten of kernen in Limburg onder druk staat of dreigt te komen staan. Samen met gemeenten, woningcorporaties en andere regionale partners heeft de Provincie Limburg een aantal wijken gekozen waar de partijen gezamenlijk de komende jaren nadrukkelijk zullen investeren. In Parkstad Limburg zijn vijf wijken aangewezen.

Kerkrade-West is één van deze wijken. De wijk telt per 1 januari 2013 14.985 inwoners en bestaat uit de buurten Heilust, Spekholzerheide, Kaalheide, Gracht, Terwinselen en Dentgenbach. Kerkrade-West is een sterke wijk met een aantal belangrijke 'motoren' op economisch, toeristisch en recreatief gebied. Het gebied herbergt immers drie grote bedrijventerreinen en voorzieningen als het Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, Kasteel Erenstein en GaiaPark Kerkrade Zoo.

De zwakke kanten van Kerkrade-West zijn de stedelijke dichtheid en de sociaal economische problematiek. Daarnaast gelden de grote opgaven, waar de regio Parkstad Limburg de komende jaren voor staat, ook voor Kerkrade-West. Uitdagingen zijn aanwezig op fysiek, sociaal en economisch gebied en deze worden door de demografische krimp versterkt. Maar krimp biedt ook kansen om de kwaliteit van wonen en leven in de wijk te versterken. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak.

Structuurvisie en Stadsdeelvisie

De Structuurvisie Kerkrade is op 31 maart 2011 vastgesteld door de Raad en wordt uitgewerkt in Stadsdeelvisies voor de wijken.

De gemeente Kerkrade, de provincie Limburg, HEEMwonen en de Stadsregio Parkstad Limburg hebben in 2010 de handen ineen geslagen en samen een visie ontwikkeld. De Stadsdeelvisie West is gereed en vastgesteld. Tijdens diverse wijkconferenties hebben ook buurtbewoners mee kunnen denken over de toekomst van "hun wijk". De visie geldt als centrale onderleggere voor de grootschalige verbeteropgave van Kerkrade-West. Alle concrete projecten in Kerkrade-West zijn gebaseerd op deze visie. De kernboodschap van de stadsdeelvisie 2020 is "West wint aan ruimte:meer ruimte om te woningen, werken en spelen.

Voor de verdere informatie over de Stadsdeelvisie en de projecten in Kerkrade-West verwijzen wij naar de website van het project West Wint.