Kerkrade-West

Kerkrade is verdeeld in drie wijken. Een van deze wijken is Kerkrade-West. Deze wijk omvat de buurten Kaalheide, Heilust, Spekholzerheide, Gracht, Terwinselen en bedrijventerrein Dentgenbach. De gemeente Heerlen en de landsgrens met Duitsland begrenzen de wijk in het noorden respectievelijk het zuiden. In de wijk wonen circa 14.000 inwoners. Meer statistische informatie over Kerkrade-West kunt u vinden via de rubriek Statistieken.

Onderstaand vindt u informatie over:

Wijkwethouder Kerkrade-West

Als in het wijkplatform spoedeisende zaken of belangrijke signalen aan de orde komen, kan de wijkwethouder deze direct in het college ter sprake brengen. De wijkwethouder voor Kerkrade-West is Jo Bok.

Wethouder Jo Bok april 2014

Wijkmanager Kerkrade-West
In iedere wijk is een wijkmanager actief. De wijkmanager is een schakel tussen de gemeentelijk en de bewoners, ondernemers en overige partijen in de wijk. De wijkmanager signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de wijk en zorgt ervoor dat deze met de juiste mensen worden besproken. Als op grond daarvan maatregelen nodig zijn, dan zorgt de wijkmanager dat de nodige werkzaamheden op elkaar worden afgestemd. De wijkmanager van Kerkrade-West is Hein Bracun. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het algemeen telefoonnummer op tel. 06-48137704 of via hein.bracun@kerkrade.nl 

Wijkmanager Hein Bracun feb 2015

Wijkplatform Kerkrade-West

In elk van de drie Kerkraadse wijken is een wijkplatform actief. Het wijkplatform Kerkrade-West vergadert vier keer per jaar onder voorzitterschap van wijkwethouder Jo Bok. Het bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van gemeente, Bewonersplatform Kerkrade-West, Woningstichting HeemWonen, Politie, Jeugd- en Jongerenwerk van Impuls, een vertegenwoordiging van de basisscholen, het middelbaar onderwijs en diverse ondernemersverenigingen. In het wijkplatform worden de ontwikkelingen in de wijk besproken en (beleids)initiatieven op elkaar afgestemd.

Bewonersplatform Kerkrade-West

Het bewonersplatform Kerkrade-West is een netwerk van bewoners die geregeld bij elkaar komen om zaken te bespreken die de hele wijk aangaan. Het Bewonersplatform fungeert als een onafhankelijke 'antenne' in de wijk. Het weet wat er leeft en brengt signalen uit de wijk onder de aandacht van bijvoorbeeld het wijkplatform. Daarnaast denkt het bewonersplatform actief mee over ontwikkelingen in de wijk. Op deze manier geeft het bewonersplatform samen met de gemeente vorm aan de bewonersparticipatie.
Voor meer informatie over het Bewonersplatform Kerkrade-West kunt u contact opnemen met de voorzitter, de heer Jack Schreurs, via tel. 06-23541412 of e-mail: bewonersplatform@kerkrade-west.nl

Het bewonersplatform van Kerkrade-West informeert de bewoners via haar eigen website www.kerkrade-west.nl 

Opbouwwerk wijkontwikkeling

Als buurtbewoner bent u belangrijk. U bent de oren en ogen in de buurt. Als u dingen in uw leefomgeving verbeterd of gerealiseerd zou willen zien, maar u weet zelf niet hoe u dit kunt regelen, kunt u bij de opbouwwerkers terecht. Het opbouwwerk en de Bewonersplatforms willen graag samen met u, als bewoner, de handen uit de mouwen steken. Het is belangrijk om van bewoners te horen wat zij vinden van hun leefomgeving, want op die manier weten we wat u bezighoudt.

De opbouwwerker zet zich in voor de leefbaarheid in de buurt en onderhoudt de contacten met bewoners(groepen), maatschappelijke organisaties, ondernemers, woningcorporaties, basisscholen en politie. Marjolein Engels is de opbouwwerker in Kerkrade-West. Zij is bereikbaar op 06-51117027 of via marjolein.engels@kerkrade.nl

Opbouwwerker Marjolein Engels

De opbouwwerker voor de wijk Heilust is Wendy Logister. Zij is bereikbaar op tel. 06-26482620 of via wendy.logister@kerkrade.nl

Wendy Logister 2015
 

Structuurvisie en Stadsdeelvisie

In de Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 wordt op hoofdlijnen beschreven welke keuzes en afwegingen op sociaal, ruimtelijk en economisch gebied de gemeente maakt voor de komende 10 jaar. Per wijk is dit verder geconcretiseerd naar stadsdeelvisies. De kernboodschap van de stadsdeelvisie 2020 is "West wint aan ruimte: meer ruimte om te wonen, werken en spelen. De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 en de stadsdeelvisie West Wint kunt u inzien of downloaden.

Voor meer informatie over de Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost kunt u contact opnemen met de wijkmanager, Hein Bracun, bereikbaar via 06-48137704 of hein.bracun@kerkrade.nl

Wijkbudget Leefbaarheid

Elke wijk heeft zijn eigen budget waarmee (kleinschalige) initiatieven voor de leefbaarheid gefinancierd kunnen worden. Elke bewoner met een plan voor de verbetering van de leefbaarheid in de eigen buurt kan een aanvraag indienen voor het leefbaarheidsbudget. Het bewonersplatform bepaalt aan welke zaken dit geld wordt besteed, zolang de besteding de leefbaarheid in de wijk maar ten goede komt. Op deze wijze kan het bewonersplatform in de praktijk zeer snel reageren op zaken die in de wijk leven. Enkele voorbeelden van ondersteuning van projecten in de afgelopen jaren zijn:
• wandelroutes Kerkrade-West
• social sofa
• bonus op actie
• wijkpreventieteam

Download het Aanvraagformulier Wijkbudget Leefbaarheid

Limburgse Wijkenaanpak

De Limburgse wijkaanpak is een initiatief van de Provincie Limburg en is gericht op het creëren en het in stand houden van een vitale en duurzame leefomgeving. De Limburgse wijkaanpak richt zich op die plekken waar de nood het hoogst is, waar de leefbaarheid in de wijken, buurten of kernen in Limburg onder druk staat of dreigt te komen staan. Samen met gemeenten, woningcorporaties en andere regionale partners heeft de Provincie Limburg een aantal wijken gekozen waar de partijen gezamenlijk de komende jaren nadrukkelijk zullen investeren. In Parkstad Limburg zijn vijf wijken aangewezen waarvan Kerkrade-West er een is.

Kerkrade-West is een sterke wijk met een aantal belangrijke 'motoren' op economisch, toeristisch en recreatief gebied. Het gebied herbergt immers drie grote bedrijventerreinen en voorzieningen als het Parkstad Limburg Stadion, de Botanische Tuin, Kasteel Erenstein en GaiaZoo.

De zwakke kanten van Kerkrade – West zijn de stedelijke dichtheid en de sociaal economische problematiek. Daarnaast gelden de grote opgaven, waar de regio Parkstad Limburg de komende jaren voor staat, ook voor Kerkrade – West. Uitdagingen zijn aanwezig op fysiek, sociaal en economisch gebied en deze worden door de demografische krimp versterkt. Maar krimp biedt ook kansen om de kwaliteit van wonen en leven in de wijk te versterken. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak.

Wijkontwikkeling in de wijk

Om nog dichter bij de bewoners te zijn werken de medewerkers van Team Wijkontwikkeling vanuit diverse plekken in de wijk. In Kerkrade-West kunt u de wijkmanager en de opbouwwerker vinden in de diverse wijkpunten zoals de buurtkamer Heilust, projectbureau in de Kampstraat of de Botanische Tuin in Terwinselen.