Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II

Logo samen werken SDV Noord en Oost 2
'De gemeente Kerkrade en woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg werken samen aan een goede toekomst voor de buurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom, Vink, Erensteinerveld, Chevremont en Haanrade. Bij de uitvoering van plannen en projecten maken zij gebruik van de Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II, waarin de huidige situatie in kaart is gebracht en waarbij de richting is aangegeven wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst. Dit doen zij ook door het actief ondersteunen en uitdragen van (buurt-) initiatieven van bewoners en/of ondernemers. Om een overzicht te krijgen van wat er allemaal speelt in de buurten aan projecten en initiatieven, is in 2015 het Uitvoeringsprogramma 'Op Flexpeditie' opgestart dat steeds actueel wordt gehouden (zie onder).'

De Stadsdeelvisie is vastgesteld in februari 2014. Hierna is het Uitvoeringsprogramma opgestart. Hierin staan de activiteiten en projecten die in het gebied op dit moment spelen of die nog op de rol staan. Graag willen we laten zien wat er allemaal in het buurten gebeurt en wat er zich allemaal afspeelt op de achtergrond (bewoners en ondernemers). Hieronder wordt eerst aangegeven wat nu speelt. We plaatsen ook de links met de artikelen en persberichten over de projecten en activiteiten in de buurten met peildatum 1 januari 2016. Daarna laten we zien hoe het traject van de Stadsdeelvisie tot stand is gekomen. 

Burgerparticipatie

De rode draad binnen de projecten uit het uitvoeringsprogramma is burgerparticipatie. Voorbeelden uit het programma vanuit de inwoners zijn Bewonersinitiatief Op de Bossen, Ruilwinkel Eygelshoven en opwaardering Loosbos/Bergbos. Een voorbeeld vanuit de stadsdeelvisie is de duurzame en levensloopbestendige herinrichting van het plein en de woningen aan het Burgemeester Dohmenplein. Bewonersplatform Kerkrade Noord vervult binnen het uitvoeringsprogramma een spilfunctie voor het onderdeel burgerparticipatie.

Het uitvoeringsprogramma is dynamisch; nieuwe initiatieven die een bijdrage (kunnen) leveren aan de stadsdeelvisie en/of aan de leefbaarheid van -Noord en -Oost II worden toegevoegd aan dit programma.

Voor meer informatie over Op Flexpeditie!, het indienen van initiatieven, maar ook voor het inbrengen van ideeën en suggesties kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade via telefoonnummer 14 045 of per mail via gemeentehuis@kerkrade.nl.

Bekijk het uitgebreide uitvoeringsprogramma 'Op Flexpeditie'.

Artikelen en persberichten

28.01.16: Grondwatermetingen in Eygelshoven

12.01.16: Opwaarderen Loosbos/Bergbos 


Voortraject

In mei 2013 zijn woningcorporaties Wonen Limburg en Wonen Zuid en de gemeente Kerkrade gestart met het opstellen van een stadsdeelvisie voor de wijken Noord en Oost II (persbericht). Deze bestaan uit de woonbuurten: Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom en Vink (Noord) en Erenstein, Chevremont en Haanrade (Oost II). Daarnaast maken het bedrijventerrein Julia en verschillende groengebieden, waaronder het Wormdal, onderdeel uit van het plangebied.

Structuurvisie

De stadsdeelvisie is een uitwerking van de gemeentelijke structuurvisie Kerkrade 2010-2020 (vastgesteld op 30 maart 2011). In de visie wordt ingegaan op afname van de bevolking, afnemend aantal jongeren, toenemend aantal ouderen, de sloopopgave van de woningvoorraad, ontwikkelingen en trends in het economische en sociaal-maatschappelijke domein. De woon- en leefomgeving voor de bewoners in Noord en Oost II willen we minimaal op peil houden of verbeteren door samen met partijen slim in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Wijkanalyse

Op 18 september is aan de gezamenlijke raadscommissies van Kerkrade een toelichting gegeven over de wijkanalyse (fase 1) van Noord en Oost II. De wijkanalyse is de verslaglegging van een uitgebreide kennismaking met bewoners, ondernemers, diverse interne en externe belanghebbenden, met vertegenwoordigers van de gemeente, Wonen Limburg en Wonen Zuid en niet te vergeten: het is de kennismaking met de wijken en buurten zelf en met alles wat daarover geschreven is.

Denktanks

Tevens zijn voor beide wijken Noord en Oost II vijf  'denktankbijeenkomsten' gehouden waar diverse bewoners en ondernemers uit de wijk actief meedachten over de visie. Ook stakeholders uit het gebied zijn bij het proces betrokken.

Impressie denktankavond 27 juni 2013

Impressie denktankavond 3 september 2013

Impressie denktankavond 8 oktober 2013

Impressie denktankavond 14 november 2013

Impressie denktankavond 21 januari 2014

Inloopbijeenkomsten

Vervolgens zijn op 24 september inloopavonden (bij de scholen de Veldhof en de Steltloper) gehouden en konden bezoekers kennis nemen van de wijkanalyse. Ook zijn suggesties en verbeterpunten doorgegeven. Download de presentatie aan de raadscommissies. Op woensdag 29 januari 2014 werd nog een inloopbijeenkomst gehouden.

Presentatie in commissies

Op woensdag 29 januari is de Stadsdeelvisie Noord en Oost II besproken in de gezamenlijke raadscommissies. Hier werd een presentatie gegeven door de bureaus Procap/BGSV. Diezelfde dag heeft de gemeente, ook namens Wonen Limburg en Wonen Zuid een persbericht verstuurd.

Vaststelling

Inmiddels is de visie vastgesteld in de gemeenteraad (26 februari 2014) en door de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg. Hiermee zijn de documenten definitief.

Bekijk Deel 1: Wijkanalyse

Bekijk Deel 2: De Stadsdeelvisie