Visie op stadsdeel Kerkrade-Oost I is vastgesteld

De stadsdeelvisie Kerkrade-Oost I met de titel ‘Onbegrensd leven, wonen en werken in de Bovenstad tussen de Anstel en de Worm’ is gereed. Op 11 december 2012 is de visie vastgesteld door woningstichting Land van Rode (nu HEEMwonen) en op 19 december 2012 door de gemeenteraad (raadsvoorstel). Na West is Oost I het tweede gebied in Kerkrade waarvoor een stadsdeelvisie (Stadsdeelvisie Oost I) is opgesteld. De visies zijn de uitwerking van de gemeentelijke structuurvisie ‘Kerkrade 2010-2020’.

Oost I

Het stadsdeel Kerkrade-Oost I bestaat uit de buurten: Centrum (inclusief Mucherveld), Rolduckerveld, Holz, Nulland en Bleijerheide. Daarnaast maken het stadspark en abdijcomplex Rolduc en omgeving ook onderdeel uit van het plangebied.

Visie

“De afgelopen jaren is er al veel gebeurd op het gebied van de transformatieopgave in dit stadsdeel. Met de stadsdeelvisie verankeren we deze herontwikkeling voor de komende jaren”, aldus directeur-bestuurder Ger Logister van Woningstichting Land van Rode (nu HEEMwonen). Wethouder Peter Thomas vult aan: “De visie is integraal en bevat naast fysieke ook sociale en economische aspecten. Het is een aansprekende visie geworden. De visie geeft het wenkend toekomstperspectief tot 2030 aan en vormt de kapstok voor nieuwe en nog onbekende ontwikkelingen en initiatieven in Oost I. Vanaf 2013 gaan we aan de slag. Dit doen we uiteraard samen met partners en bewoners.”

Keuzes

In de visie worden onder andere keuzes gemaakt voor de korte, middellange en lange termijn in het stadsdeel Oost I op het terrein van:

 • het verbeteren van de woon- en leefomgeving;
 • het uitvoeren van de transformatieopgave van de woningvoorraad (het slopen van 1000 woningen, waaronder in de particulier sector);
 • het waardebehoud van gebouwen;
 • de aanpak van leegstand en braakliggende terreinen;
 • het optimaal benutten van de fraaie omgeving en de grensligging met Duitsland.

Hoofdambities, uitvoeringsstrategie en deelgebieden

Er zijn vijf hoofdambities benoemd voor het gebied Oost I. Deze zijn:

 • Typisch Kerkrade (groene omgeving en vooroorlogse linten);
 • Kerkrade cultuurstad (klank- en beeldenstad);
 • Kerkrade toeristisch-recreatieve stad;
 • Kerkrade een onbegrensde internationale stad;
 • Kerkrade woonstad (dorps wonen met een stedelijk voorzieningenniveau).

Deze hoofdambities zijn uitgewerkt in een uitvoeringsstrategie in negen programma’s. Voor het realiseren van deze programma’s kan onder andere de voorgenomen Internationale Bau Austellung (IBA) Parkstad Limburg 2013-2021 concrete kansen bieden van inspirerende voorbeelden van transformatie in de regio waaronder in het stadsdeel Oost I. 

Naast het majeur project ‘Centrumplan’ zijn in de visie nog vier gebieden aangewezen die belangrijk zijn voor de (her)ontwikkeling van Oost I. Het betreft:

 1. Rolduckerveld: via herstructurering naar een groene schakel in de dubbelstad (Kerkrade-Herzogenrath).
 2. Bleijerheide: via herstructurering naar een hoofdonderdeel van het groen (locatie Vroenhof en hoogbouwflats).
 3. Maria Gorettiplein en omgeving: kwaliteitsimpuls.
 4. Verbindingen stadscentrum met nabijgelegen toeristische attracties en een nieuw OV-knooppunt.

Anders (samen)werken

Ook zijn in de visie onderwerpen genoemd waarmee partijen, bewoners en gemeente te maken krijgen bij de uitvoering van de  herontwikkeling van diverse gebieden in het stadsdeel Oost I. Dit vergt een andere manier van (samen)werken dan tot nog toe is gedaan. Deze stadsdeelvisie biedt hiervoor de aanzet om tot een open en meer geleidelijk planproces te komen. Hiermee kan flexibel en makkelijk worden ingespeeld op nieuwe (kleinschalige) initiatieven en onvoorziene ontwikkelingen.

Inbreng stakeholders

Voor het opstellen van de stadsdeelvisie zijn diverse bijeenkomsten geweest met partijen zoals winkeliers, seniorenraad, bewonersplatform, basisscholen, kinderopvang, bedrijfsleven, welzijns- en zorginstellingen, projectontwikkelaars etc. Ook zijn diverse bewoners geïnterviewd. De inbreng van de deelnemers aan deze bijeenkomsten, de interviews en de ingekomen reacties in 2010 van bewoners naar aanleiding van een oproep van burgemeester ook mee te denken, te dromen over de toekomst van Kerkrade, zijn gebruikt in de stadsdeelvisie.

Vervolg

De stadsdeelvisie (hoofdrapport met bijlagen en het raadsbesluit) is op de gemeentelijke site en binnenkort op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl digitaal in te zien en te downloaden. Verder zal de uitvoering van projecten en nieuwe initiatieven in het stadsdeel Oost I op de Facebookpagina ‘Visie op Kerkrade-Oost’ te  volgen zijn. Wij ontvangen graag suggestie en ideeën voor het stadsdeel Oost.

Vanaf 2013 zullen gemeente en woningcorporaties Wonen-Zuid en Wonen-Limburg starten met het opstellen van de stadsdeelvisie Oost II (Erensteinerveld, Chevremont en Haanrade) en Noord (Eygelshoven en omgeving).

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij Danny Hendrix (wijkmanager Kerkrade-Oost) en Erik Theunissen (planoloog/projectleider) van de gemeente Kerkrade via het algemene telefoonnummer 14 045.

Kerkrade-Oost heeft een eigen Facebookpagina! Kijk op ‘Visie op Kerkrade-Oost’.