Kerkrade-Oost

Kerkrade is verdeeld in drie wijken. Een van deze wijken is Kerkrade-Oost. Deze wijk omvat de buurten Bleijerheide, Nulland, Mucherveld, Kerkrade-Centrum, Holz, Rolduckerveld, Erensteinerveld, Chevremont en Haanrade. De landsgrens met Duitsland begrenst de wijk in zowel het oosten als het zuiden. In de wijk wonen circa 24.000 inwoners. Meer statistische informatie over Kerkrade-Oost kunt u vinden via de rubriek "Statistieken" op deze website.

In het onderhavige artikel vindt u informatie over:

Wijkwethouder Kerkrade-Oost

Kerkrade heeft drie wijkwethouders. De wijkwethouder heeft, naast zijn reguliere portefeuille, een van de drie wijken onder zijn hoede. Hij vormt daarmee een belangrijke schakel tussen de wijk en het college van Kerkrade. Als in het wijkplatform spoedeisende zaken of belangrijke signalen aan de orde komen, kan de wijkwethouder deze direct in het college ter sprake brengen. De wijkwethouder voor Kerkrade-Oost is Leo Jongen. 

Wethouder Leo Jongen
Wethouder Leo Jongen

 Wijkmanager Kerkrade-Oost

Ambtelijk is in iedere wijk een wijkmanager actief. De wijkmanager fungeert als een schakel tussen de gemeentelijke organisatie en de bewoners, ondernemers en overige partijen in de wijk. De wijkmanager signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de wijk en zorgt ervoor dat deze met de juiste mensen worden besproken. Als op grond daarvan maatregelen nodig zijn, dan zorgt de wijkmanager dat de nodige werkzaamheden op elkaar worden afgestemd.

De wijkmanager van Kerkrade-Oost is mevrouw Danny Hendrix. Zij is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente 14 045.
Wijkmanager Danny Hendrix feb 2015 

Wijkplatform Kerkrade-Oost

In elk van de drie Kerkraadse wijken is een wijkplatform actief. Het wijkplatform Kerkrade-Oost vergadert vier keer per jaar onder voorzitterschap van wijkwethouder Leo Jongen. Het bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van Gemeente, Bewonersplatform Kerkrade-Oost, Woningstichting Wonen-Zuid, Woningstichting HeemWonen, Politie, Jeugd- en Jongerenwerk van Impuls, een vertegenwoordiging van de basisscholen de Schatkist, Diabolo, Ursula, de Steltloper (Vierring en Veldblom), Basisschool Bleijerheide, een vertegenwoordiging van het middelbaar onderwijs en diverse ondernemersverenigingen.

Bewonersplatform Kerkrade-Oost

Het Bewonersplatform Kerkrade-Oost fungeert als een onafhankelijke 'antenne' in de wijk. Zij weet wat er leeft en brengt signalen uit de wijk onder de aandacht van bijvoorbeeld het wijkplatform. Daarnaast denkt het bewonersplatform actief mee over ontwikkelingen in de wijk. Op deze wijze geeft het bewonersplatform samen met de gemeente vorm aan de bewonersparticipatie.

Voor meer informatie over het Bewonersplatform Kerkrade-Oost kunt u contact opnemen met de secretaris, de heer Ivo Ebben, tel. +31 (0)6-36146175, e-mail: info@kerkrade-oost.nl.

Het bewonersplatform van Kerkrade-Oost informeert de bewoners via haar eigen website www.kerkrade-oost.nl.

Opbouwwerk

Wendy Logister en Ingrid Severens zijn als opbouwwerkers werkzaam bij de gemeente Kerkrade. Zij zetten zich onder meer in voor de leefbaarheid in de verschillende buurten. Dit doen zij samen met het Bewonersplatform en andere instanties, zoals woningcorporaties, Impuls, Meander, politie, ondernemers en basisscholen.

Als buurtbewoner bent u belangrijk. U bent de oren en ogen in de buurt. Als u dingen in uw leefomgeving verbeterd of gerealiseerd zou willen zien, maar u weet zelf niet hoe u dit  kunt regelen, kunt u bij de opbouwwerkers terecht. Het opbouwwerk en de Bewonersplatforms willen graag samen met u, als bewoner, de handen uit de mouwen steken. Het is belangrijk om van bewoners te horen wat zij vinden van hun leefomgeving, want op die manier weten we wat u bezighoudt.

Opbouwwerker Wendy Logister feb 2015

Wendy Logister, van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045.

Opbouwwerker Ingrid Severens feb 2015

Ingrid Severens, op dinsdag en donderdag bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045.

Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling

Jaarlijks wordt het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling opgesteld. Dit is deels een uitwerking van de Integrale Gebiedsvisie Kerkrade-Oost en komt deels voort uit maatregelen die door alle partijen in de wijk noodzakelijk worden geacht. Omdat de projecten uit dit programma vanuit de wijk worden voorbereid, is er doorgaans een groot draagvlak voor de uitvoering.

In 2014 is voor Kerkrade-Oost een bedrag van € 29.000,- beschikbaar. Bekijk het UitvoeringsProgramma Wijkontwikkeling.

Structuurvisie en Stadsdeelvisie

De Structuurvisie Kerkrade  2010-2020 is op 31 maart 2011 vastgesteld door de Raad en wordt uitgewerkt in Stadsdeelvisies voor de wijken. De Stadsdeelvisie Kerkrade Oost-I voor het zuidelijk deel van de wijk is 19 december 2012 door de Raad vastgesteld.

De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 en de Stadsdeelvisie Kerkrade Oost-I kunt u inzien of downloaden.

In 2013 wordt er samen met de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg voor de stadsdelen Noord (Eygelshoven-Kom, Vink, Waubacherveld en de Hopel) en het noordelijk gedeelte van het stadsdeel Oost 2 (Erenstein, Chevremont en Haanrade) één gezamenlijke stadsdeelvisie opgesteld.

Voor meer informatie over de Stadsdeelvisie Kerkrade-Oost kunt u contact opnemen met de wijkmanager, Danny Hendrix, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045.

Wijkbudget Leefbaarheid

Een belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling is het Wijkbudget Leefbaarheid. Voor Kerkrade-Oost bedraagt dit budget in 2013 € 27.000,-. Het wijkplatform bepaalt zelf aan welke zaken dit geld wordt besteed, zolang de besteding de leefbaarheid in de wijk maar ten goede komt. Op deze wijze kan het wijkplatform in de praktijk zeer snel reageren op zaken die in de wijk leven. Iedere inwoner kan via het Bewonersplatform Kerkrade-Oost of via de wijkmanager voorstellen indienen voor bestedingen uit dit budget. Het wijkplatform besluit over de voorstellen.

Voorbeelden van ondersteuning van projecten in de afgelopen jaren zijn:

 • bijdrage aan Buurtvereniging Rolduckerpoort (buurtfeest);
 • bijdrage aan Werkgroep Activiteiten Prickbos;
 • bijdrage aan volkstuinencomplex Holz;
 • bijdrage aan beveiliging speeltuin Berenbos;
 • aanschaf openbare kerstverlichting Markt Centrum;

Lees de stand van zaken met betrekking tot de bestedingen uit het Wijkbudget Leefbaarheid Oost 2012.

Download het Aanvraagformulier Wijkbudget Leefbaarheid.

Buurtschouwen

Twee keer per jaar bestaat de mogelijkheid een zogenaamde buurtschouw te organiseren. Een buurtschouw is een rondgang in een deel van een wijk of een bijeenkomst op locatie, waarbij de betrokken bewoners in het gebied worden uitgenodigd. Ook de wijkwethouder, de wijkmanager, raadsleden en vertegenwoordigers van andere instanties die in het betreffende gebied actief zijn, zijn hierbij aanwezig. Ter plekke worden problemen, thema’s, kansen e.d. besproken.

Een aantal kenmerken van een buurtschouw op een rijtje:

 • Een buurtschouw wordt georganiseerd op verzoek van het Wijkplatform of de gemeente zelf;
 • Vooraf wordt het thema vastgesteld, zodat de ambtelijke ondersteuning gericht kan worden ingeschakeld;
 • Eventuele problemen zijn vooraf bekend;
 • Een buurtschouw hoeft niet noodzakelijk naar aanleiding van klachten te worden georganiseerd, maar kan ook een informatief of voorlichtend karakter hebben;
 • Schriftelijke verslaglegging vindt binnen twee maanden plaats.

Sociaal wijkpunten Kerkrade-Oost

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in elke wijk een Sociaal Wijkteam opgericht. In deze Sociale Wijkteams bundelen diverse partijen hun krachten. Hierdoor kunnen knelpunten eerder gesignaleerd en opgelost worden.

In Kerkrade-Oost zijn twee Sociale Wijkteams. Deze bestaan uit:

 • gemeentelijke WMO-consulenten;
 • een ouderenadviseur van Impuls;
 • de vrijwilligerscoördinator van Impuls;
 • een maatschappelijk werker van Impuls;
 • sociale raadslieden van Impuls;
 • medewerkers van Meander Groep Zuid-Limburg;
 • een medewerker van Stichting MEE;
 • een opbouwwerker van de gemeente;
 • een medewerker van Wonen Limburg en Wonen Zuid;
 • een medewerker van RADAR;
 • de wijkmanager van de gemeente;
 • medewerkers van de sector Maatschappelijke Zorg van de gemeente.

U kunt bij de sociale wijkteams terecht tijdens de inloopspreekuren zonder een afspraak te maken met vragen over bijvoorbeeld:

 • de aanvraag van hulp in de huishouding
 • hulpmiddelen en woningaanpassingen
 • vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel
 • hulp bij het oplossen van financiële problemen
 • hulp bij psycho-sociale problemen
 • de zorg en veel instanties
 • het invullen van formulieren
 • uw inkomenssituatie
 • activiteiten in de buurt
 • het vrijwilligerswerk
 • de leefbaarheid in de wijk
 • zaken die u nog moeilijk zelf kunt doen

Inloopspreekuren

Om de bereikbaarheid van de Sociale Wijkteams te verbeteren zijn in Kerkrade-Oost twee locaties waar u terecht kunt tijdens de inloopspreekuren:

Bleijerheide en omgeving

Wijksteunpunt Gemeenschapshuis ’t Patronaat, Urulastraat 232.
Inloopspreekuur:

 • dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur;
 • donderdag van 10.00 tot 12.00 uur

Chevremont en omgeving

Wijksteunpunt MC de Linde, Lindenhof 1
Inloopspreekuur:

Spreekuur Sociaal raadslieden
- donderdag 9.00 uur - 12.00 uur

Spreekuur Sociaal wijkteam
- donderdag 12.30 uur - 14.00 uur 

Voor vragen aan genoemde organisaties hoeft u dus niet meer het centrum van Kerkrade in. De Sociale Wijkteams staat voor alle bewoners van Kerkrade-Oost klaar!

De Sociale Wijkteams zijn ook telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045. Voor meer informatie over openingstijden van de andere sociale wijkpunten en de WMO kunt u terecht op de website van de WMO.