Kerkrade-Noord

Kerkrade is verdeeld in drie wijken. Een van deze wijken is Kerkrade-Noord. Deze wijk omvat de buurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-kom en Vink. De gemeente Landgraaf en de landsgrens met Duitsland begrenzen de wijk in het noorden. In de wijk wonen 8.000 inwoners. Meer statistische informatie over Kerkrade-Noord kunt u vinden via de rubriek "Statistieken" op deze website.

In het onderhavige artikel vindt u informatie over

Wijkwethouder Kerkrade-Noord

Kerkrade heeft drie wijkwethouders. De wijkwethouder heeft, naast zijn reguliere portefeuille, een van de drie wijken onder zijn hoede. Hij vormt daarmee een belangrijke schakel tussen de wijk en het college van Kerkrade. Als in het wijkplatform spoedeisende zaken of belangrijke signalen aan de orde komen, kan de wijkwethouder deze direct in het college ter sprake brengen. De wijkwethouder voor Kerkrade-Noord is de heer Tim Weijers.

Wethouder Tim Weijers 2015
 
Wijkmanager Kerkrade-Noord

Ambtelijk is in iedere wijk een wijkmanager actief. De wijkmanager fungeert als een schakel tussen de gemeentelijke organisatie en de bewoners, ondernemers en overige partijen in de wijk. De wijkmanager signaleert ontwikkelingen en knelpunten in de wijk en zorgt ervoor dat deze met de juiste mensen worden besproken. Als op grond daarvan maatregelen nodig zijn, dan zorgt de wijkmanager dat de nodige werkzaamheden op elkaar worden afgestemd.

De wijkmanager van Kerkrade-Noord is de heer Patrick Ypelaar. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045.

Wijkmanager Patrick Yeplaar feb 2015 

Wijkplatform Kerkrade-Noord

In elk van de drie Kerkraadse wijken is een wijkplatform actief. Het wijkplatform Kerkrade-Noord vergadert vier keer per jaar onder voorzitterschap van wijkwethouder Tim Weijers. Het bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van gemeente, Stichting Bewonersplatform Kerkrade-Noord, Wonen-Zuid, Wonen Limburg, Politie, Jeugd- en Jongerenwerk van Impuls, Meander, basisscholen De Schatkist en De Veldhof en ondernemersvereniging Ondernemend Eygelshoven.

Bewonersplatform Kerkrade-Noord

De Stichting Bewonersplatform Kerkrade-Noord (SBKN) fungeert als een onafhankelijke "antenne" in de wijk. Zij weet wat er leeft en brengt signalen uit de wijk onder de aandacht van bijvoorbeeld het wijkplatform. Daarnaast denkt het bewonersplatform actief mee over ontwikkelingen in de wijk. Op deze wijze geeft het bewonersplatform samen met de gemeente vorm aan de bewonersparticipatie. Via de Anselbode en haar eigen website www.kerkrade-noord.nl informeert het bewonersplatform de bewoners.

Opbouwwerk

Wendy Logister en Ingrid Severens zijn als opbouwwerkers werkzaam bij de gemeente Kerkrade. Zij zetten zich onder meer in voor de leefbaarheid in de verschillende buurten. Dit doen zij samen met het Bewonersplatform en andere instanties, zoals woningcorporaties, Impuls, Meander, politie, ondernemers en basisscholen.

Als buurtbewoner bent u belangrijk. U bent de oren en ogen in de buurt. Als u dingen in uw leefomgeving verbeterd of gerealiseerd zou willen zien, maar u weet zelf niet hoe u dit  kunt regelen, kunt u bij de opbouwwerkers terecht. Het opbouwwerk en de Bewonersplatforms willen graag samen met u, als bewoner, de handen uit de mouwen steken. Het is belangrijk om van bewoners te horen wat zij vinden van hun leefomgeving, want op die manier weten we wat u bezighoudt.

Opbouwwerker Wendy Logister feb 2015

Wendy Logister, van maandag tot en met donderdag bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045.

Opbouwwerker Ingrid Severens feb 2015

Ingrid Severens, dinsdag en donderdag berreikbaar via het algemene telefoonnummer 14 045.

Structuurvisie en Stadsdeelvisie

De Structuurvisie Kerkrade  2010-2020 is op 31 maart 2011 vastgesteld door de Raad en wordt uitgewerkt in Stadsdeelvisies voor de wijken. De Stadsdeelvisie Kerkrade Oost-I voor het zuidelijk deel van de wijk is 19 december 2012 door de Raad vastgesteld.

De Structuurvisie Kerkrade 2010-2020 en de Stadsdeelvisie Kerkrade Oost-I kunt U inzien of downloaden.

In 2013 wordt er samen met de woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg voor de stadsdelen Noord (Eygelshoven-Kom, Vink, Waubacherveld en de Hopel) en het noordelijk gedeelte van het stadsdeel Oost 2 (Erenstein, Chevremont en Haanrade) één gezamenlijke stadsdeelvisie opgesteld.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de wijkmanager, de heer Erik Theunissen, via het algemene telefoonnummer 14 045.

Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling

Jaarlijks wordt het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling opgesteld. Dit is deels een uitwerking van de Structuurvisie en komt deels voort uit maatregelen die door alle partijen in de wijk noodzakelijk worden geacht. Omdat de projecten uit dit programma vanuit de wijk worden voorbereid, is er doorgaans een groot draagvlak voor de uitvoering.

In 2014 is voor Kerkrade-Noord een bedrag van € 22.000,- beschikbaar. Bekijk het UitvoeringsProgramma Wijkontwikkeling.

Wijkbudget Leefbaarheid

Een belangrijk onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Wijkontwikkeling is het Wijkbudget Leefbaarheid. Voor Kerkrade-Noord bedraagt dit budget in 2013 € 20.000,-. Het wijkplatform bepaalt zelf aan welke zaken dit geld wordt besteed, zolang de besteding de leefbaarheid in de wijk maar ten goede komt. Op deze wijze kan het wijkplatform in de praktijk zeer snel reageren op zaken die in de wijk leven. Iedere inwoner kan via het Bewonersplatform Kerkrade-Noord of via de wijkmanager voorstellen indienen voor bestedingen uit dit budget. Het wijkplatform besluit over de voorstellen.

Voorbeelden van ondersteuning aan projecten in de afgelopen jaren zijn bijdragen aan:

 • project 'Werken en leven tussen schachten van Laura en Julia';
 • aanschaf defibrillatoren in openbare ruimte;
 • kunstwerk ter herinnering mijn Laura in Laurapark;
 • banken en fietssluis en opschoonactie kinderen in Loosbos;
 • Egelze on Ice;
 • aanschaf sporttenues jeugd zaalvoetbal;
 • opwaardering groen Oude kerkje;
 • historische wandelroute Eygelshoven;
 • realisatie losloopgebied Torenstraat;
 • klachtenwijzer Bewonersplatform;
 • Halloween participatieproject;
 • Egelzer Ingel;
 • hanging baskets appartementen Terbruggen;
 • startkapitaal Eygelshoven in de Spotlights;
 • Pilot burenzout;
 • Vrijwilligerspool verkeersregelaars;
 • Zit/vuurkuil bij scouting home 't Kompas

Bekijk het overzicht met betrekking tot de bestedingen wijkbudget leefbaarheid 2013

Download het Aanvraagformulier Wijkbudget Leefbaarheid.

Buurtschouwen

Twee keer per jaar bestaat de mogelijkheid een zogenaamde buurtschouw te organiseren. Een buurtschouw is een rondgang in een deel van een wijk of een bijeenkomst op locatie, waarbij de betrokken bewoners in het gebied worden uitgenodigd. Ook de wijkwethouder, de wijkmanager, raadsleden en vertegenwoordigers van andere instanties die in het betreffende gebied actief zijn, zijn hierbij aanwezig. Ter plekke worden problemen, thema’s, kansen e.d. besproken.

Een aantal kenmerken van een buurtschouw op een rijtje:

 • Een buurtschouw wordt georganiseerd op verzoek van het Wijkplatform of de gemeente zelf;
 • Vooraf wordt het thema vastgesteld, zodat de ambtelijke ondersteuning gericht kan worden ingeschakeld;
 • Eventuele problemen zijn vooraf bekend;
 • Een buurtschouw hoeft niet noodzakelijk naar aanleiding van klachten te worden georganiseerd, maar kan ook een informatief of voorlichtend karakter hebben;
 • Schriftelijke verslaglegging vindt binnen twee maanden plaats.

Wijkpunt Kerkrade-Noord

De gemeente Kerkrade heeft, samen met initiatiefnemer Wonen Limburg, het Wijkpunt Kerkrade-Noord gerealiseerd. Het Wijkpunt is gelegen in Terbruggen 16 te Eygelshoven (ingang sporthal Socio-Project).

Het Wijkpunt is een ontmoetingsplaats voor de (markt)partijen die in Kerkrade-Noord actief zijn. Samen met de Bibliotheek Kerkrade-Eygelshoven doet het Wijkpunt dienst als informatiepunt over belangrijke ontwikkelingen en (nieuwbouw)projecten in de wijk. Via de computers in de bibliotheek bestaat verder de mogelijkheid om de inwoners te voorzien van informatie en benodigde formulieren. Zo zijn o.a. het E-loket van de gemeente Kerkrade, de sites van de in Kerkrade-Noord actieve woningcorporaties, de politie en het Bewonersplatform bereikbaar. Ook kunt u in de leeszaal van de bibliotheek op het Wijk-TV toestel kijken naar (foto)presentaties van activiteiten in de wijk. Via deze Wijk-TV kunnen verenigingen namelijk gratis activiteiten presenteren op DVD of foto-CD. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Bibliotheek Eygelshoven, tel. (045) 535 17 15.

Het Wijkpunt wordt op dit moment gebruikt door: gemeente Kerkrade (wijkmanager, opbouwwerker, WMO-consulenten), Impuls (ouderenadviseur, maatschappelijk werker, sociale raadslieden, vrijwilligerscentrale), MeanderGroep Zuid-Limburg (zorgconsulent, coördinator vrijwilligerswerk, zichtbare schakels in de wijk), Bewonersplatform Kerkrade-Noord, de ondernemersvereniging Ondernemend Eygelshoven" en de Stichting Horizon 4 all.

Indien u gebruik wenst te maken van het Wijkpunt Kerkrade-Noord, kunt u contact opnemen met de wijkmanager, de heer Wil Franssen, via het algemene telefoonnummer 14 045.

Sociaal Wijkpunt Noord

In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is in elke wijk een Sociaal Wijkteam opgericht. In deze Sociale Wijkteams bundelen diverse partijen hun krachten. Hierdoor kunnen knelpunten eerder gesignaleerd en opgelost worden.

Het Sociaal Wijkteam Noord bestaat uit:

 • gemeentelijke WMO-consulenten;
 • een ouderenadviseur van Impuls;
 • de vrijwilligerscoördinator van Impuls;
 • een maatschappelijk werker van Impuls;
 • sociale raadslieden van Impuls;
 • medewerkers van Meander Groep Zuid-Limburg;
 • een medewerker van Stichting MEE;
 • een opbouwwerker van de gemeente;
 • een medewerker van Wonen Limburg en Wonen Zuid;
 • een medewerker van RADAR;
 • een opbouwwerker van de gemeente;
 • de wijkmanager van de gemeente;
 • medewerkers van de sector Maatschappelijke Zorg van de gemeente.

U kunt bij het sociaal wijkteam terecht tijdens de inloopspreekuren zonder een afspraak te maken met vragen over bijvoorbeeld:

 • de aanvraag van hulp in de huishouding
 • hulpmiddelen en woningaanpassingen
 • vervoersvoorzieningen, zoals een scootmobiel
 • hulp bij het oplossen van financiële problemen
 • hulp bij psycho-sociale problemen
 • de zorg en veel instanties
 • het invullen van formulieren
 • uw inkomenssituatie
 • activiteiten in de buurt
 • het vrijwilligerswerk
 • de leefbaarheid in de wijk
 • zaken die u nog moeilijk zelf kunt doen

Inloopspreekuren

Maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur
Dinsdag van 13.00 uur tot 16.00 uur

Locatie: Bibliotheek Eygelshoven, Terbruggen 18

Een afspraak maken is niet nodig, u kunt gewoon bij de bibliotheek binnenlopen.

Voor vragen aan genoemde organisaties hoeft u dus niet meer het centrum van Kerkrade in. Het Sociaal Wijkteam staat voor alle bewoners van Kerkrade-Noord klaar!

Het Sociaal Wijkteam Noord is ook telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 045. Voor een overzicht van de bereikbaarheid van de deelnemers aan het Wijkpunt Kerkrade-Noord kunt u het overzicht raadplegen.

Voor meer informatie over openingstijden van de andere sociale wijkpunten en de WMO kunt u terecht op de website van de WMO.