Probeer de nieuwe website

Op 22 maart lanceert de gemeente Kerkrade een proefversie van de nieuwe website. Zo kunt u alvast wennen aan het nieuwe uiterlijk. Op elke pagina staat een reactieveld. Laat gerust weten wat u van de website vindt.

sluiten x

Verbonden partijen 

Verbonden partijen afbeelding
Gemeenten voeren diverse  taken uit om het publieke belang te behartigen. Het uitvoeren van die taken kan op verschillende manieren plaatsvinden:

-          door de taken zèlf uit te voeren;
-          door het uitbesteden van taken aan een andere organisatie en
-          door het deelnemen aan een verbonden partij.

Als gemeenten taken zelf uitvoeren door een gemeentelijke dienst draagt de gemeente alle financiële  en alle bedrijfsvoeringrisico’s. Het uitbesteden van taken kan door middel van het verstrekken van subsidies of door het sluiten van contracten. (Deze worden normaal vooraf gegaan door een aanbesteding.) Gemeenten kunnen ook taken uitvoeren via ‘verbonden partijen’. 

Wat verstaan we onder een verbonden partij?

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) geeft in artikel 1 onder b aan dat onder een ‘verbonden partij‘ dient te worden verstaan: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft.

Een financieel belang houdt in: als de gemeente aansprakelijk is bij niet-nakoming van verplichtingen of een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat (door de gemeente) niet opgeëist kan worden indien de verbonden partij failliet gaat.
Een bestuurlijk belang houdt in: als de gemeente zeggenschap heeft in de betreffende organisatie, bijvoorbeeld als een wethouder, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemt.

Er zijn binnen Kerkrade verschillende soorten verbonden partijen te onderscheiden: Gemeenschappelijke Regelingen (GR), Naamloze Vennootschappen (NV) en Besloten Vennootschappen (BV). De keuze voor een specifieke rechtsvorm is onder andere afhankelijk van het te bereiken doel. 

Redenen deelneming in verbonden partijen

Mogelijke redenen om deel te nemen in een verbonden partij zijn: risicospreiding (het delen van financiële risico’s met anderen), efficiencyvoordeel, kennisvoordeel en de zogenaamde katalysatorfunctie (activiteiten op gang brengen die zonder rol van de gemeente als initiator niet mogelijk zouden zijn).

Mogelijke gevaren liggen vooral besloten in het verlies aan controle en de dubbelrol van de gemeente. Gedacht moet worden aan financiële risico’s, bestuurdersaansprakelijkheid, gebrek aan informatie en daardoor minder beïnvloedingsmogelijkheden.

Nota verbonden partijen

In 2008 is door het college de Nota verbonden partijen vastgesteld; deze nota is in juli 2014 geactualiseerd. De nota betreft een nadere beschouwing van een divers aantal aspecten dat bij het deelnemen in een ‘verbonden partij’ betrokken dient te worden. Bekijk de Nota verbonden partijen. 

Overzicht verbonden partijen

Bekijk hieronder de verbonden partijen waarin de gemeente Kerkrade participeert:

 • GR Reinigingsdiensten Rd4
 • GR Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD) 
 • GR Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL) 
 • GR Stadsregio Parkstad Limburg 
 • GR voor Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening in Limburg 
 • GR Eurode 
 • Nazorg Limburg B.V.
 • N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) 
 • N.V. Reinigingsdiensten Rd4 
 • GaiaZOO B.V.
 • B.V. Holding Stadion Kerkrade 
 • N.V. Industriebank LIOF 
 • Eurode Business Center (EBC) GmbH & Co KG 
 • Technologie Park Herzogenrath GmbH 
 • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 
 • N.V. Enexis Holding 
 • Diverse tijdelijke deelnemingen Essent 
 • GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg 
 • N.V. Parkstad Limburg Theaters 
 • GR Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg
 • IBA (Internationale Bau Ausstelling) Parkstad B.V.
 • GR Het Gegevenshuis
 • GR Omnibuzz

Financiële documenten

Bekijk informatie die is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen van:
begroting 2015  
begroting 2016
gemeenterekening 2014

Informatie gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen (GR's) zijn verbonden partijen die op publiekrechtelijke grondslag zijn gebaseerd.  Voor openbaar toegankelijke bestuurlijke informatie over de gemeenschappelijke regelingen (GR’s), voor zover voorhanden, wordt per regeling verwezen naar onderstaande links.
Als u klikt op de partij waar u meer over wilt weten, wordt een document geopend met daarin diverse informatieve gegevens over deze verbonden partij en, indien beschikbaar, de website van deze partij. 

- informatie over GR Reinigingsdienst RD4

- informatie over GR Geneeskundige Gezondheidsdienst Zuid-Limburg (GGD)

- informatie over GR Werkvoorzieningsschap Oostelijke Zuid-Limburg (WOZL)

- informatie over GR Stadsregio Parkstad Limburg

- informatie over GR Sociale Kredietverstrekking en Schuldhulpverlening Limburg (Kredietbank)

- informatie over GR Eurode

- informatie over GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg

- informatie over GR Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg

- informatie over GR Het Gegevenshuis

- informatie over GR Omnibuzz

Informatie overige verbonden partijen

De overige verbonden partijen zijn N.V.’s en B.V.’s en zijn op privaatrechtelijke grondslag gebaseerd. Gelet op het karakter van dergelijke rechtspersonen ligt ‘bestuurlijke openheid’ hier niet direct voor de hand. Als u klikt op de partij waar u meer over wilt weten, wordt een document geopend met daarin diverse informatieve gegevens over deze verbonden partij en, indien beschikbaar, de website van deze partij. 

- Informatie over Nazorg Limburg B.V.

- Informatie over N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg (WML)

- Informatie over N.V. Reinigingsdiensten RD4
                       
- Informatie over GaiaZOO B.V.

- Informatie over B.V. Holding Stadion Kerkrade  
                   
- Informatie over N.V. Industriebank LIOF

- Informatie over Eurode Business Center (EBC) GmbH & Co KG
                 
- Informatie over Technologie Park Herzogenrath GmbH                       

-
Informatie over N.V. Bank Nederlandse Gemeenten                          

- Informatie over N.V. Enexis Holding

Informatie over 'diverse tijdelijke deelnemingen Essent'      
                    
- Informatie over N.V. Parkstad Limburg Theaters                 

-  Informatie over IBA (Internationale Bau Ausstelung) Parkstad B.V.

Register gemeenschappelijke regelingen

Op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het college gehouden een register bij te houden van de gemeenschappelijke regelingen waaraan gemeentelijke bestuursorganen deelnemen. Op die manier wordt voor een ieder inzichtelijk gemaakt in welke en aan hoeveel regelingen de gemeente deelneemt. Bekijk het Register Gemeenschappelijke Regelingen.