Inwoners Kerkrade denken mee

In Kerkrade zijn er, naast de gemeenteraad, diverse organen waarmee inwoners het gemeentebestuur adviseren. Hieronder staan de belangrijkste opgenoemd.

Platform maatschappelijke ondersteuning (voorheen Wmo-platform)

Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning Kerkrade stelt het belang van de inwoners van Kerkrade centraal in haar meedenk- en adviesfunctie ten aanzien van:
- de jeugdhulpverlening;
- de individuele begeleiding en ondersteuning thuis van bijna alle mensen met een beperking, een verslaving, een psychiatrische of een chronische ziekte;
- de ondersteuning van mensen bij het vinden van (aangepast) werk en het krijgen van inkomen, voor zover het gaat om de samenhang met de jeugdhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning.

Binnen het samenwerkingsverband Samen Leven stimuleert het Platform de partners om in hun werk zoveel mogelijk uit te gaan van de belangen en wensen van de klant. Het Platform stimuleert ook om tijdig en duidelijk te communiceren met de klanten en om dit zo nodig ook te doen met alle inwoners van Kerkrade.

De leden van het platform zijn onder andere afkomstig uit het Platform Gehandicaptenbeleid Kerkrade, Seniorenraad Kerkrade, Cliëntenraad SWI Kerkrade, Sportstichting Kerkrade, cliëntenraden vanuit de zorgaanbieders en Ruggesteun.

Telefoon (045) 567 67 67 e-mail: platformmo@kerkrade.nl (t.a.v. Platform maatschappelijke ondersteuning).

Stichting Cliëntenraad Sociale zaken, Werk en Inkomen (SWI) Kerkrade

De Stichting Cliëntenraad SWI adviseert sinds 1998, gevraagd en ongevraagd, de gemeente Kerkrade op het gebied van de Participatiewet. Daarnaast ondersteunt de stichting ook de uitkeringsgerechtigden en minima van de gemeente Kerkrade. Zij houdt wekelijks spreekuren in haar kantoor aan de Hoofdstraat 24b.

U kunt bij de cliëntenraad terecht met vragen over:
- belastingen;
- het aanvragen van bijvoorbeeld kinderbijslag, toeslagen, tegemoetkoming kinderopvang;
- bezwaar- en beroepschriften;
- geldzaken, schulden;
- het invullen van diverse formulieren.

Ook bij de cliëntenraad kunt u informatie krijgen over ondersteuning door de Voedselbank Zuid-Limburg of Stichting Leergeld Parkstad.
Om een afspraak te maken kunt u bellen met telefoonnummer (045) 511 33 21.

E-mail: scr.kerkrade@kpnmail.nl

Seniorenraad Kerkrade

Sinds 1993 brengt de Seniorenraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente en instellingen als het gaat om de belangen van de ouderen in Kerkrade. Zij vormt een brug tussen ouderenorganisaties en de gemeente en instellingen. Om goede verbindingen te leggen is de Seniorenraad ook vertegenwoordigd in de wijkplatforms, in de cliëntenraad Werk en Inkomen en in het Platform maatschappelijke ondersteuning.

De Seniorenraad wil:
- het aanbod voor ouderen optimaal afstemmen op de behoefte;
- zorgen voor een betere positie van ouderen in de Kerkraadse gemeenschap;
- zorgen voor een leefbare woonomgeving, waardoor ouderen zo lang mogelijk in hun geliefde buurt kunnen blijven wonen en
- (meer) inspraak in het toekomstig beleid.

De Seniorenraad Kerkrade, tel: (045) 542 62 95, e-mail: seniorenraadkerkrade@gmail.com

Platform Gehandicaptenbeleid

Het Platform Gehandicaptenbeleid behartigt sinds 1994 de belangen van mensen met beperkingen. Zij doen dit op diverse levensgebieden, zoals wonen, zorg, welzijn, toegankelijkheid en mobiliteit.

Het PGK :
- bevordert dat iedereen kan meedoen in de Kerkraadse gemeenschap;
- volgt de veranderingen op de voet en neemt deel aan landelijke belangengroepen;
- neemt deel in het Platform maatschappelijke ondersteuning en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit;
- helpt mensen die moeite hebben met het aanvragen van een voorziening of vragen hebben over mogelijke voorzieningen;
- organiseert, samen met de buurgemeente Herzogenrath, jaarlijks de Eurode Rolstoel Wandeldag.

Platform Gehandicaptenbeleid Kerkrade (PGK), tel: 06-41852571, e-mail: paa.bell@hetnet.nl
Website: www.st-pgk.org

Burgerpanel Kerkrade

Op initiatief van de gemeenteraad is eind 2015 het Burgerpanel Kerkrade opgericht. De bedoeling is dat het Burgerpanel gaat meten hoe de nieuwe zorgtaken van de gemeente in de praktijk uitpakken. De bedoelingen achter de regels en procedures kunnen immers best goed zijn, maar het is daarnaast ook nodig in de gaten te houden of het in de praktijk werkt zoals werd beoogd.
In het Burgerpanel zitten inwoners van Kerkrade die zich betrokken voelen bij het wel en wee van Kerkrade en die oog en oor hebben voor de behoeften en ervaringen van hun medeburgers. Samen probeert men een beeld te krijgen van de uitvoering van zorgtaken in de praktijk.
Als men signaleert dat zaken verkeerd lopen of verbeteringen mogelijk zijn, dan formuleren zij daarover gevraagd en ongevraagd adviezen aan de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en uitvoeringsorganisaties.

E-mail: burgerpanel@kerkrade.nl

Sportstichting Kerkrade

De Sportstichting Kerkrade vervult sinds 1960 een adviesfunctie op het gebied van sport binnen de gemeente Kerkrade.
Inlichtingen via dhr. M. Ploum, tel. (045) 5455169, e-mail: mathploum@hetnet.nl