De gemeenteraad

Het besturen van de gemeente is in handen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur en het college van burgemeester en wethouders het dagelijks bestuur.
De raad stelt de grote lijnen van het beleid vast. Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders dit uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

De gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan, wordt direct gekozen door de burgers en treedt op namens de bevolking. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners, wat voor Kerkrade inhoudt dat deze met haar ca. 48.000 inwoners 29 raadsleden kent.

De partijen in de gemeenteraad van Kerkrade en de zetelverdeling is als volgt:

Burgerbelangen: 8 raadsleden
PvdA: 4 raadsleden
CDA: 4 raadsleden 
Ons Kerkrade: 4 raadsleden
SP: 3 raadsleden 
LokaalAlternatief: 2 raadsleden
VVD: 2 raadsleden

Ouderenpartij: 2 raadsleden

De leden van de gemeenteraad vervullen hun functie naast hun gewone werkzaamheden. Zij ontvangen een financiële vergoeding, die afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente.

De gemeenteraad heeft een ambtelijk adviseur: de raadsgriffier. Deze is verantwoordelijk voor de organisatie rondom de gemeenteraad. Hiervoor heeft zij een raadsgriffie tot haar beschikking.

Raadsvergadering

De uitgebreide inhoudelijke discussie over besluiten vindt doorgaans plaats in de vergaderingen van de raadscommissies. Tijdens de raadsvergadering vindt de afrondende discussie plaats en worden de besluiten genomen.
De gemeenteraad van Kerkrade vergadert elke laatste woensdag van de maand met uitzondering van de zomervakantie. Indien van locatie of tijdstip wordt afgeweken, wordt dat in het stadsjournaal gepubliceerd.

De raadsvergadering wordt voorgezeten door burgemeester Som. De voorzitter let erop dat de vergadering ordelijk en volgens de regels verloopt.

U kunt de raadsvergaderingen, die beginnen om 19.00 uur en plaatsvinden in het raadhuis, bijwonen op de publieke tribune of rechtstreeks volgen via Bestuurlijke Informatie. Hier vindt u alle openbare vergaderstukken met een toelichting.