Het college

De voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, wordt bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De burgemeester is de belangrijkste vertegenwoordiger van de gemeente naar buiten, is speciaal belast met de handhaving van de openbare orde en moet ervoor waken dat besluiten van de gemeente niet in strijd zijn met de wet of met het algemeen belang.
Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente: het college. Ook de gemeentesecretaris die verantwoordelijk is voor de ambtelijke organisatie, maakt deel uit van het college.
Het college zorgt voor de voorbereiding van zaken waarover de gemeenteraad moet beslissen. Verder is het college verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten. De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. De wethouders hebben, net als de burgemeester, geen recht om tijdens raadsvergaderingen te stemmen. Het aantal wethouders varieert, afhankelijk van het aantal inwoners, van 2 tot 9.

Kerkrade telt momenteel 6 wethouders, verdeeld over 5 fte.

Samenstelling college en portefeuilleverdeling

Burgemeester Jos Som mei 2016
Burgemeester Jos Som

jos.som@kerkrade.nl

Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, algemeen- en dagelijks bestuur Parkstad Limburg

 

 

 

 

 

 

 

 

Tim Weijers 17 januari 2017
Wethouder Tim Weijers tevens loco-burgemeester

Burgerbelangen

T.Weijers@kerkrade.nl

Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare ruimte & wijkontwikkeling, toerisme, communicatie, public relations en marketing, coördinatie evenementen en wijkwethouder Noord

 

 

 

 

Jo Schlangen 17 januari 2017
Wethouder Jo Schlangen

Burgerbelangen

J.Schlangen@kerkrade.nl

Onderwijs, jeugdzorg, jeugdbeleid, sport, weekmarkten & kermissen

 

 

 

 

Huub Wiermans 17 januari 2017
Wethouder Huub Wiermans

Burgerbelangen

H.Wiermans@kerkrade.nl

Sociale zaken en werkgelegenheid, personeel en organisatie, Parkstad Limburg, IBA (coördinerend), centrummanagement, coördinerend portefeuillehouder Centrumplan

 

 

 

 

Leo Jongen 17 januari 2017
Wethouder Leo Jongen

PvdA

L.Jongen@kerkrade.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenbeleid, volksgezondheid (coördinerend), maatschappelijke zorg en wijkwethouder Oost

 

 

 

 

Jo Bok 17 januari 2017
Wethouder Jo Bok

Lokaal Alternatief

J.Bok@kerkrade.nl

Cultuur (inclusief creative city), welzijn (inclusief bibliotheek), verkeer en vervoer, vastgoed, ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, milieu, afval & reiniging, duurzaamheid en wijkwethouder West

 

 

 

 

Dion Schneider 17 januari 2017
Wethouder Dion Schneider

VVD

D.Schneider@kerkrade.nl

Financiën, economische zaken, Euregionale arbeidsmarkt, informatisering en automatisering, publiekszaken en dienstverlening

 

 

 

 

Harry Coumans 17 januari 2017
Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Harry Coumans

h.coumans@kerkrade.nl