Het college

De voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, wordt bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De burgemeester is de belangrijkste vertegenwoordiger van de gemeente naar buiten, is speciaal belast met de handhaving van de openbare orde en moet ervoor waken dat besluiten van de gemeente niet in strijd zijn met de wet of met het algemeen belang.
Burgemeester en wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente: het college. Ook de gemeentesecretaris die verantwoordelijk is voor de ambtelijke organisatie, maakt deel uit van het college.

Het college zorgt voor de voorbereiding van zaken waarover de gemeenteraad moet beslissen. Verder is het college verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten. De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. De wethouders hebben, net als de burgemeester, geen recht om tijdens raadsvergaderingen te stemmen. Het aantal wethouders varieert, afhankelijk van het aantal inwoners, van 2 tot 9.

Kerkrade telt momenteel 6 wethouders, verdeeld over 5 fte.

Samenstelling college en portefeuilleverdeling

Jos Som april 2014 Burgemeester Jos Som

jos.som@kerkrade.nl

Openbare Orde, veiligheid en brandweer, rampenbestrijding, coördinatie handhaving, Eurode en internationale zaken, algemeen- en dagelijks bestuur Parkstad Limburg.   

 

Wethouder Tim Weijers december 2016 staande foto
Wethouder Tim Weijers 
tevens loco-burgemeester

Burgerbelangen

T.Weijers@kerkrade.nl

Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare ruimte & wijkontwikkeling, toerisme, communicatie, public relations en marketing, coördinatie evenementen en wijkwethouder Noord 

 

 

 

  

 

 

Wethouder Schlangen maart 2016
Wethouder Jo Schlangen

Burgerbelangen

J.Schlangen@kerkrade.nl

Onderwijs, jeugdzorg, jeugdbeleid, sport, weekmarkten & kermissen

 

 

 

Wethouder Wiermans september 2016
Wethouder Huub Wiermans

Burgerbelangen

H.Wiermans@kerkrade.nl

Sociale zaken en werkgelegenheid, personeel en organisatie, Parkstad Limburg, IBA (coördinerend), centrummanagement, coördinerend portefeuillehouder Centrumplan

  

 

 

 

 

Leo Jongen april 2014

Wethouder Leo Jongen

P.v.d.A.

L.Jongen@kerkrade.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ouderenbeleid, volksgezondheid (coördinerend), maatschappelijke zorg en wijkwethouder Oost

 

 
 

 

 
 

 

Wethouder Jo Bok april 2014

Wethouder Jo Bok

Lokaal Alternatief 

J.Bok@kerkrade.nl

Cultuur (inclusief creative city), welzijn (inclusief bibliotheek), verkeer en vervoer, vastgoed, ontwikkelingsbedrijf Kerkrade, milieu, afval & reiniging, duurzaamheid en wijkwethouder West
Wethouder Schneider april 2014
Wethouder Dion Schneider

VVD

D.Schneider@kerkrade.nl

Financiën, economische zaken, Euregionale arbeidsmarkt, informatisering en automatisering, publiekszaken en dienstverlening

 

 

 

 

 
 

 
 
Harry Coumans november 2014Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Harry Coumans
h.coumans@kerkrade.nl