Pagina opties

Groter
A A

Financiën

De gemeente Kerkrade kent een financiële cyclus voor de vaststelling van onder meer de begroting en de jaarrekening.

Financiële cyclus

Voorjaarsnota

De cyclus start met het opstellen van een Voorjaarsnota. Dit gebeurt zoals de naam al zegt in het voorjaar en het document wordt vóór de zomervakantie door de gemeenteraad vastgesteld. In de Voorjaarsnota worden de ontwikkelingen voor de komende jaren beschreven.

Programmabegroting

De Voorjaarsnota schept verder kaders voor het opstellen van de programmabegroting. Deze wordt rond de zomerperiode gemaakt en uiterlijk half november door de gemeenteraad vastgesteld. De programmabegroting bevat naast de financiële gegevens ook de beleidsspeerpunten voor de lopende jaren. In de vergadering waarin de programmabegroting wordt vastgesteld spreken de in de raad vertegenwoordigde fracties hun algemene beschouwingen uit. Deze algemene beschouwingen vindt u terug in de notulen van de betreffende raadsvergadering. Deze worden in een van de volgende raadsvergaderingen vastgesteld.

Najaarsnota

Het college geeft verder  inzicht in het verloop van de budgetten en de voortgang van het beleid in de Najaarsnota. Met de vaststelling van de Najaarsnota vindt ook een eventuele bijstelling van de lopende begroting plaats.

Jaarrekening

Na afloop van het jaar wordt de Jaarrekening gemaakt, waarin zowel de financiële als de beleidsinhoudelijke kant wordt toegelicht. De vaststelling van de Jaarrekening moet vóór half juli plaatsvinden.

De online jaarrekening 2017 kunt u hier raadplegen: Jaarrekening 2017